Uchwała Nr XX/212/2004 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Fryderyka Blachel na Wójta Gminy Ożarowice


Uchwała Nr XX / 212 /2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 4 listopada 2004 roku.

w sprawie : rozpatrzenia skargi Pana Fryderyka Blachel na Wójta Gminy

Ożarowice.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-rządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

w związku art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Uznać za bezzasadną i nieznajdującą oparcia w faktach i dowodach skargę Pana Fryderyka Blachel na Wójta Gminy Ożarowice.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Ożarowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Odpis uchwały doręczyć wnoszącemu skargę.

U z a s a d n i e n i e

----------------------------

Rada Gminy Ożarowice uznała skargę Pana Fryderyka Blachel za bezzasadną,

bowiem w okresie między datą wpływu przedmiotowej skargi do Rady Gminy Ożarowice ( 22.10.2004r), a dniem rozpoznawania skargi zaistniały okoliczności, które tę skargę czynią bezzasadną.

Pan Fryderyk Blachel w dniu 26 października 2004r. zawarł z Gminą Ożarowice przedwstępną umowę na podstawie której w/w dokona aktu darowizny części działki 3630/2 zapisanej w KW nr 47738 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach na rzecz Gminy Ożarowice z docelowym przeznaczeniem na budowę drogi.

Wobec faktu, iż na podstawie w/w umowy rozstrzygnięto wszystkie istotne okoliczności objęte skargą Pana Fryderyka Blachel, Rada Gminy uznała ją za bezzasadną.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑11‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  04‑11‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
29‑11‑2004 13:44:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie