Uchwała Nr XIX/201/2004 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Wandy Małota na bezczynność Wójta Gminy Ożarowice w sprawie sytuacji i stanu własnościowego ul. B. Prusa w Tąpkowicach


Uchwała Nr XIX/ 201 /2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 16 września 2004 roku.

w sprawie : rozpatrzenia skargi Pani Wandy Małota na bezczynność Wójta Gminy

Ożarowice w sprawie sytuacji i stanu własnościowego ul. B. Prusa

w Tąpkowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-rządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

w związku art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zmianami), po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Uznać za bezzasadną i nieznajdującą oparcia w faktach i dowodach skargę Pani Wandy Małota na bezczynność Wójta Gminy Ożarowice w sprawie sytuacji i stanu własnościowego ul. B. Prusa w Tąpkowicach.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Ożarowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Odpis uchwały doręczyć wnoszącej skargę.

U z a s a d n i e n i e

----------------------------

W związku ze skargą złożoną przez Panią Wandę Małota do Wojewody Śląskiego

a następnie przekazaną według właściwości przez Wojewodę Śląskiego, Rada Gminy Ożarowice po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego z udziałem członków Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ustaliła następujący stan faktyczny :

skarżąca Pani Wanda Małota zam. w Tąpkowicach przy ul. Zwycięstwa 25, a jej nieruchomość znajduje się u zbiegu z ul. B. Prusa.

Naturalne ukształtowanie ul. B. Prusa powoduje spływ wody deszczowej, która koncentruje się przy rowie odpływowym przechodzącym bezpośrednio przy nieruchomości w/w.

W następstwie ustaleń poczynionych we wrześniu 2002 roku gmina zobowiązała się do odbudowy rowu odwadniającego biegnącego wzdłuż ul. B. Prusa i umożliwienia odpływu wód opadowych do ul. Zwycięstwa gdzie znajduje się kanalizacja deszczowa.

W tym celu w dniu 25.11.2002 roku wszczęto z urzędu postępowanie rozgraniczeniowe celem ostatecznego ustalenia granic drogi gminnej w obrębie której znajdować się powinien przedmiotowy rów odwadniający.

Po przeprowadzeniu postępowania rozgraniczeniowego w dniu 21.07.2003 roku Wójt Gminy Ożarowice wydał decyzje o rozgraniczeniu ul. B. Prusa z 18 sąsiadującymi działkami osób fizycznych w tym m.in. działkę Pani Wandy Małota.

Kolejnym etapem po uprawomocnieniu się tych decyzji byłoby przystąpienie do odbudowy rowu odwadniającego wzdłuż ul. B. Prusa.

Czynności te nie zostały jednak wdrożone, bowiem Pani Wanda Małota złożyła odwołanie od ustaleń zawartych w decyzji Wójta Gminy Ożarowice, zarzucając naruszenie praw własności do części ul. B. Prusa, która to część w jej ocenie stanowi

własność. W konsekwencji w następstwie tego odwołania Wójt Gminy Ożarowice przekazał sprawę według właściwości Sądowi Rejonowemu w Tarnowskich Górach.

Rada Gminy Ożarowice po zaznajomieniu się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie nie dopatrzyła się w postępowaniu Wójta Gminy Ożarowice naruszeń prawa materialnego i procesowego, które mogłyby rzutować na prawidłowe ustalenia tegoż postępowania.

Aktualnie rozstrzygnięcie postępowania należy do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, który pod sygn. I Ns 891/03 prowadzi postępowanie o rozgraniczenie przedmiotowych nieruchomości. Postępowanie to nie jest zakończone.

Mając powyższe na uwadze Rada Gminy Ożarowice nie znajduje podstaw do uznania skargi za zasadną.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑09‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  16‑09‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
05‑10‑2004 10:16:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie