Uchwała Nr XXII/232/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Uchwała Nr XXII/232/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 160.915 zł

po stronie dochodów o kwotę 160.915

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 65.000 zł

- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 65.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 55.138 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 55.138 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 40.777 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 40.777 zł

po stronie wydatków o kwotę 160.915 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 65.000 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 65.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 65.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 55.138 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 15.617 zł

- wydatki bieżące o kwotę 15.617 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 39.521 zł

- wydatki bieżące o kwotę 39.521 zł

Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 40.777 zł

rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 40.777 zł

- wydatki bieżące o kwotę 40.777 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 750 - Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej udzielił dotacji na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do zaadaptowanych pomieszczeń na punkt lekarski w budynku wielofunkcyjnym w Ożarowicach.

Dz. 801, 854 - Wojewoda Śląski decyzją Nr Fb.I.3011-978/1/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku oraz decyzją Nr FB.I.3011-980/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku przyznał dotację celową na remont instalacji elektrycznej w Gimnazjum w Ożarowicach. na remont i wyposażenie świetlic w Szkole Podstawowej w Zendku i Tąpkowicach oraz w Gimnazjum w Ożarowicach. Środki na realizację powyższych decyzji pochodzą z pożyczki Banku Światowego, ujęte w części 83 w poz.6, na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  29‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
10‑02‑2005 14:37:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie