Uchwała Nr XXII/245/2004 w sprawie skierowania do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za posrednictwem Wojewody Śląskiego wniosku o zmianę granic Gminy Ożarowice


Uchwała Nr XXII / 245 / 2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 29 grudnia 2004 roku

-------------------------------------------

w sprawie : skierowania do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem

Wojewody Śląskiego wniosku o zmianę granic Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 2 w związku z art. 4b ust. 1 pkt 1 i art. 4b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm. ) w związku z Uchwałą Nr XVI/164/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia wyników konsultacji z mieszkańcami sołectw Celiny i Tąpkowice w Gminie Ożarowice w związku z wnioskami mieszkańców ul. Chrobrego i ul. Sienkiewicza w Sączowie Gmina Bobrowniki o przyłączenie do Gminy Ożarowice oraz wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Ożarowice oraz § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 roku w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach ( Dz. U. z 2001r, Nr 86, poz. 943 z późn. zm.) -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

----------------

§ 1

1. Skierować do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody

Śląskiego wniosek o zmianę granic Gminy Ożarowice przez przyłączenie do obszaru

Gminy Ożarowice ulicy Chrobrego i ulicy Sienkiewicza z sołectwa Sączów, znajdujących

się obecnie na obszarze Gminy Bobrowniki.

2. Podstawę niniejszego wniosku stanowi petycja mieszkańców ul. Chrobrego i ul. Sienkie-

wicza z sołectwa Sączów skierowana do Rady Gminy Ożarowice w dniu 3 grudnia 2003

roku o przyłączenie w/w ulic do Gminy Ożarowice.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3

Uchwała podlega przekazaniu Radzie Powiatu Tarnogórskiego, Radzie Powiatu Będzińskie-go oraz Radzie Gminy Bobrowniki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  29‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
03‑01‑2005 14:05:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie