Uchwała Nr XXI/220/2004 w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicachg


Uchwała Nr XXI/220/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 2 grudnia 2004 roku

w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6, art.18 ust.2 pkt.15 ,art.40ust.1 art.41,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142,poz.1591 z późn. Zmianami ) w związku z art.110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej( Dz.U.Nr 64,poz.593 z późn. zmianami )

Rada Gminy Ożarowice

uchwala:

§1

Przyjąć Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr VII/54/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXI/220/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 2 grudnia 2004 roku

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach (OPS) jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej Gminy Ożarowice, utworzoną w celu realizacji własnych i zleconych gminie zadań z zakresu pomocy społecznej.

§2

Ośrodek działa w oparciu o przepisy:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U.Nr 64,poz. 593 z późn. zmianami /,
 3. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych / Dz.U.Nr 228,poz.2255 z późn. zmianami /,
 4. innych właściwych ustaw i wydanych aktów prawnych,
 5. uchwał Rady Gminy podejmowanych w zakresie pomocy społecznej,
 6. niniejszego Statutu.

§3

Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w Ożarowicach ul.Dworcowa 15, siedziba Ośrodka

jest oznakowana i posiada szyld z napisem : Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach.

§4

Terenem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest gmina Ożarowice.

§5

Ośrodek używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu , adresem siedziby i numerem telefonu.

§6

Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej sprawuje Wójt Gminy Ożarowice.

ROZDZIAŁ II

Zakres działalności

§ 7

1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest diagnozowanie , ocena i zaspakajanie stwierdzonych potrzeb osób, rodzin i środowisk wymagających pomocy.

2. OPS realizuje własne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy społecznej polegające w szczególności na:

a) rozpoznawaniu potrzeb społecznych oraz poddaniu analizie i ocenie zjawisk będących ich źródłem,

b) organizowaniu funkcjonowania pomocy społecznej na terenie gminy z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury socjalnej,

c) Przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń,

d) pobudzaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

e) prowadzeniu fachowej działalności socjalnej ( praca socjalna) ukierunkowanej na pomoc osobom i rodzinom w wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,

f) wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej , przewidzianych do wykonania przez gminę jako zadania własne bądź zlecone na podstawie ustaw i zawartych porozumień.

3. OPS realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz zasadami określonymi przez Radę Gminy Ożarowice , natomiast zadania zlecone zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez administrację rządową.

4. OPS realizuje zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych .

§8

W ramach zadań określonych w § 7 pkt. 2 OPS wykonuje :

1/ zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym , do których należą w szczególności :

 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii integracji i polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej , profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób z grup szczególnego ryzyka,
 2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej ,
 3. udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
 6. sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym,
 7. organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 8. dożywianie dzieci,
 9. udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 10. udzielanie pomocy poprzez pracę socjalną i poradnictwo specjalistyczne , pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem,
 11. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu
 12. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
 13. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej , osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką , ojcem lub rodzeństwem,
 14. utrzymywanie ośrodka Pomocy Społecznej , w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,
 15. inne zadania określone przepisami prawa.

2/ Zadania własne Gminy , obejmują :

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
 2. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach Pomocy Społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
 3. podejmowanie innych zadań z zakresu Pomocy Społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy , w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

3/ Zadania zlecone , do których należą w szczególności:

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 3. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 4. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 5. inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

§9

Działalność w zakresie świadczeń rodzinnych obejmuje w szczególności :

1. przyznawanie wypłacanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeniami opiekuńczymi,

2. opłacanie składek emerytalno - rentowych z ubezpieczenia społecznego,

3. tworzenie warunków organizacyjnych do funkcjonowania świadczeń rodzinnych poprzez stworzenie komórki organizacyjnej do realizacji tych świadczeń.

§10

1. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje we współdziałaniu i współpracy z działającymi na terenie gminy instytucjami , organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami, i innymi związkami wyznaniowymi, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 1. OPS przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej , spoza terenu gminy.
 2. OPS może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i niepełnosprawności.
 3. OPS może wytaczać powództwa alimentacyjne.

ROZDZIAŁ III

Organizacja i zarządzanie.

§10

1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Kierownik.

2. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy.

3. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

4. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę.

5. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy.

6. Wójt Gminy udziela Kierownikowi OPS upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych

§11

1. Kierownik OPS składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

2. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej

3. Kierownik Ośrodka ustala plan zatrudnienia pracowników Ośrodka w oparciu o przyznane limity zatrudnienia i fundusz wynagrodzeń.

4. Kierownik OPS odpowiada za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych.

§ 12

Do obowiązków i uprawnień Kierownika OPS należy w szczególności:

1. zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych stanowisk pracy,

2. wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy od osób zatrudnionych w OPS,

3. podejmowanie koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności OPS,

4. nadzór organizacyjny i służbowy nad zatrudnionymi w OPS pracownikami

5. wydawanie na podstawie upoważnienia Wójta Gminy decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych i zleconych oraz świadczeń rodzinnych,

6. odpowiedzialność za powierzone mu mienie

§13

1. OPS wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na wyodrębnionych stanowiskach pracy.

2. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają zastosowanie przepisy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy oraz ustawy o Pomocy Społecznej.

3. Szczegółową strukturę organizacyjną OPS określa "Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach " zatwierdzony przez Kierownika Ośrodka.

§14.

Rada Gminy określa niektóre zasady odpłatności za świadczenia z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek.

ROZDZIAŁ IV

Gospodarka Finansowa.

§15

OPS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących

w samorządowych jednostkach budżetowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§16

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy uchwalony przez

Radę Gminy.

§17

Działalność OPS jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową na ich realizację.

§18

Ośrodek może prowadzić działalność pozabudżetową w formie środków specjalnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych.

§19

Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

Ośrodek prowadzi własną księgowość w oparciu o Zakładowy Plan Kont.

§20

W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania.

§21

Skarbnik Gminy Ożarowice sprawuje nadzór nad gospodarką finansową Ośrodka.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe.

§22

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej nadaje Rada Gminy Ożarowice.

§23

Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  02‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
28‑12‑2004 08:47:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie