Uchwała Nr XIX/202/2004 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anety Michalskiej na działalność Wójta Gminy Ożarowice


Uchwała Nr XIX / 202 /2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 16 września 2004 roku.

w sprawie : rozpatrzenia skargi Pani Anety Michalskiej na działalność Wójta Gminy

Ożarowice.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-rządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

w związku art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Uznać za bezzasadną i nieznajdującą oparcia w faktach i dowodach skargę Pani Anety Michalskiej na działalność Wójta Gminy Ożarowice.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Ożarowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Odpis uchwały doręczyć wnoszącej skargę.

U z a s a d n i e n i e

----------------------------

W związku ze skargą złożoną przez Panią Anetę Michalską do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, a następnie przekazaną według właściwości przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Rada Gminy Ożarowice po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego z udziałem członków Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ustaliła następujący stan faktyczny :

działka nr 223/2 wbrew twierdzeniom skarżącej stanowi w całości jej własność. Nie dokonano do dnia dzisiejszego ze strony Gminy Ożarowice wyłączenia części działki 223/2 dla potrzeb użytku publicznego. W miesiącu styczniu 2004 roku wydane zostało przez Wójta Gminy Ożarowice postanowienie o przyjęciu podziału działki 223/2 z przeznaczeniem jej części na poszerzenie drogi - ul. Gen. Maczka w Tąpkowicach. Na postanowienie to Pani Aneta Michalska nie wniosła zażalenia.

Dalsze czynności w zakresie postępowania podziałowego będą podjęte z chwilą przyjęcia przez Radę Gminy Ożarowice uchwały w przedmiocie przyjęcia planu ogólnego zagospodarowania dla sołectwa Tąpkowice.

Zgodnie z przepisami prawa ewentualny podział nieruchomości z przeznaczeniem jak w tym przypadku na cele publiczne następuje za stosownym odszkodowaniem.

Czynności proceduralne w tym zakresie nie zostały zakończone, a przedmiotowe postępowanie jest w toku.

Mając powyższe na uwadze skargę Pani Anety Michalskiej uznać należy za nieuzasadnioną.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑09‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  16‑09‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
05‑10‑2004 10:14:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie