Uchwała Nr XIII/128/2004 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w Ossach


Uchwała Nr XIII/ 128 /2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 4 lutego 2004 roku.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w Ossach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art.6 pkt 1 i art.24 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r Nr 46, poz. 543) - Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Nabyć niezabudowaną nieruchomość gruntową o powierzchni 0, 3569 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Ossy k.m. 2 oznaczoną jako działka nr 109 zapisaną

w księdze wieczystej KW nr 37275, stanowiącą własność Mieczysława i Heleny ŁUKASIK zam. Rzeszów, ul. Korczaka 6/5, za ustaloną w wyniku negocjacji cenę 18.000 zł

§ 2.

Zobowiązać Wójta Gminy do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nierucho-mości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑02‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  04‑02‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
24‑02‑2004 08:49:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie