Uchwala Nr XVII/171/2004 w sprawie rozaptrzenia zarzutu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Celiny


Uchwala Nr XVII/171/2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 15 czerwca 2004r.

w sprawie rozpatrzenia zarzutu, wniesionego pismem z dnia 27.07.2003r. przez Kubik Joannę

(zam. 42-625 Celiny ul. Kamienna1), jako właściciela działek Nr 80/3 i 83/1 położonych

w Celinach po południowej stronie drogi krajowej nr 78 do projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje obszar położony w granicach

administracyjnych sołectwa Celiny.

Działając na podstawie: art. 18. ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) ,art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 24. ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. nr 15 z 1999 r., poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, 2003r.), na wniosek Wójta Gminy Ożarowice

Rada Gminy Ożarowice

uchwala:

§1

Odrzucić zarzut wniesiony pismem z dnia 27.07.2003r. przez Kubik Joannę (zam. 42-625 Celiny

ul. Kamienna 1), jako właściciela działek nr 80/3 i 83/1 położonych w Celinach po południowej stronie

drogi krajowej nr 78 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie

dotyczącym przebiegu ulicy dojazdowej na odcinku przebiegającym przez działki nr 80/3 i 83/1.

Uzasadnienie dotyczące odrzucenia zarzutu, zawarte jest w załączniku, który stanowi integralną część

niniejszej uchwały.

§ 2

Realizację uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr XVII/171/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 15 czerwca 2004r.

Uzasadnienie

1. Zarzut wniesiony pismem z dnia 27.07.2003r. przez Kubik Joannę (zam. 42-625

Celiny ul. Kamienna 1), jako właściciela działek nr 80/3 i 83/1 położonych w

Celinach po południowej stronie drogi krajowej nr 78 do projektu miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie który dotyczy przebiegu ulicy

dojazdowej na odcinku przebiegającym przez działki nr 80/3 i 83/1.

2. Zarzut nie zostaje uwzględniony z następujących powodów:

Wokół działek nr 80/3 i 83/1 przebiegają istniejące drogi, w tym ul. Kamienna.

Projektowana ulica dojazdowa D1/2, przez działki nr 80/3 i 83/1 służyć będzie jako

przestrzeń publiczna do uruchomienia terenów budowlanych, w tym Pani Kubik

Joanny, w zakresie dostępności komunikacyjnej i dla przeprowadzenia uzbrojenia.

Brak tej ulicy w planie naruszy też prawa osób trzecich, poprzez uniemożliwienie

wykorzystania terenów budowlanych. Uniemożliwi prawidłowe zgodnie z wymogami

przepisów szczególnych zagospodarowanie nowych terenów budowlanych, w tym

dokonania podziałów nieruchomości na działki budowlane.

W stosunku do właściciela działek lub części działek położonych w liniach rozgraniczających nowej ulicy dojazdowej D1/2, uwzględniając również funkcjonowanie terenów przyległych - po uchwaleniu planu, zostanie zastosowany art. 36 ust. 1. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Oznacza to, że Gmina wypłaci odszkodowanie, albo wykupi pas terenu pod ulicę,

albo zapewni działkę zamienną.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑06‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑06‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
26‑07‑2004 12:04:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie