Uchwała Nr XV/148/2004 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Celiny i Tąpkowice


Uchwała Nr XV/ 148 /2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 31 marca 2004 roku.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Celiny i Tąpkowice,

w Gminie Ożarowice w związku z wnioskami mieszkańców ul. Chrobrego

i ul. Sienkiewicza w Sączowie Gmina Bobrowniki o przyłączenie do

Gminy Ożarowice

Na podstawie art. 5a ust.1 i 2 oraz w związku z art. 4b ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i Uchwały nr XX/172/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z miesz-kańcami Powiatu Tarnogórskiego, w związku z wnioskiem gminy Ożarowice o zmia-nę granic oraz wystąpieniami mieszkańców ul. Chrobrego i ul. Sienkiewicza w Są-czowie Gmina Bobrowniki w sprawie zmiany granic

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami gminy Ożarowice ograniczając zasięg konsultacji do mieszkańców sołectwa Celiny i mieszkańców sołectwa Tąpkowice.

§ 2.

1. Przedmiotem konsultacji jest :

1. zmiana granicy sołectwa Celiny polegająca na przyłączeniu ul. Chrobrego

w Sączowie

2. zmiana granicy sołectwa Tąpkowice polegająca na przyłaczeniu ul. Sienkie-wicza w Sączowie

2. Obszar proponowanych przez wnioskodawców zmian granic przedstawia mapka,

stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 15.04.2004 r. do 25.04.2004 r.

§ 4.

Prawo udziału w konsultacjach mają osoby stale zamieszkujące na obszarze gminy Ożarowice w sołectwach Celiny i Tąpkowice, posiadające polskie obywatelstwo, któ-re najpóźniej w dniu rozpoczęcia konsultacji kończą 18 lat.

§ 5.

Liczba osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach wynika z rejestru wybor-ców prowadzącego przez Urząd Gminy Ożarowice, według stanu na dzień 31 marca 2004 roku.

§ 6.

Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach może wyrazić swoją wolę w przedmiocie konsultacji wyłącznie osobiście.

§ 7.

Konsultacje z mieszkańcami sołectw przeprowadzają Rady Sołeckie w punktach kon-sultacyjnych mieszczących się w remizach OSP Celiny i OSP Tąpkowice w dniach przeprowadzania konsultacji w godz 16ºº - 20 ºº

§ 8.

1. Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Zespół Kon-sultacyjny powołany przez Wójta Gminy Ożarowice.

2. Do zadań Zespołu Konsultacyjnego należy:

1) udzielanie zainteresowanym niezbędnych informacji i wyjaśnień,

2) sporządzenie końcowego protokołu zawierającego wyniki konsultacji,

3) wykonywanie innych czynności zapewniających prawidłowe przeprowadzenie konsultacji.

§ 9.

1. Każdej osobie biorącej udział w konsultacjach przysługuje jeden głos.

2. Swoje stanowisko dotyczące przedmiotu konsultacji mieszkaniec przedstawia poprzez udzielenie odpowiedzi pozytywnej lub negatywnej na urzędowej karcie otrzymanej od Rady Sołeckiej i wrzucenie tej karty do urny.

3. Wzory urzędowych kart służących do wyrażenia woli mieszkańców w przedmiocie konsultacji stanowią załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

4. Przed otrzymaniem urzędowej karty osoba uprawniona do udziału w konsultacjach okazuje Radzie Sołeckiej dowód osobisty lub inny dokument tożsamości oraz pot-wierdza otrzymanie karty w rubryce obok swoich danych ( według układu spisu wy-borców). Osoby nie ujęte w spisie są dopisywane na podstawie dokumentu potwier-dzającego zameldowanie na terenie sołectwa.

5. W dniu rozpoczęcia konsultacji Rada Sołecka sprawdza czy urna jest pusta, a nas-tępnie zakleja urnę i opieczętowuje swoją pieczęcią. Codziennie po zakończeniu konsultacji wlot urny jest zaklejany i opieczętowywany.

6. Urna przechowywana jest w zamkniętych i opieczętowanych pomieszczeniach

w remizie OSP.

7. Przed ponownym podjęciem konsultacji Rada Sołecka stwierdza protokolarnie czy pieczęcie na urnie oraz pomieszczeniach do przechowywania urny nie zostały naruszone.

§ 10.

1. Zespól Konsultacyjny sporządzi w dwóch egzemplarzach protokół końcowy zawie-rający zbiorcze dane dotyczące :

1) liczby osób uprawnionych do wyrażenia stanowiska w przedmiocie konsultacji,

2) liczby osób, które wzięły udział w konsultacjach,

3) liczby osób opowiadających się za zmianą granic sołectwa,

4) liczby osób opowiadających się przeciwko zmianie granic sołectwa,

2. Zespół Konsultacyjny przekaże jeden egzemplarz protokółu końcowego Radzie Gmi-ny Ożarowice. Drugi egzemplarz pozostaje w dokumentacji z przeprowadzonych kon-sultacji.

3. Zespół Konsultacyjny ulega rozwiązaniu z chwilą przyjęcia przez Radę Gminy Ożaro-wice wyników konsultacji.

§ 11.

Uchwała podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice i na tablicach informacyjnych w poszczegól-nych sołectwach gminy.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XV/148/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 31 marca 2004 r.

Format A5

KARTA DO GŁOSOWANIA

KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI

Sołectwa CELINY

15 - 25 kwietnia 2004 r.

Czy wyraża Pani / Pan zgodę na przyłączenie ulicy

Chrobrego w sołectwie Sączów w gminie Bobrowniki

do sołectwa Celiny w gminie Ożarowice

TAK NIE

Informacja

Wyrażenie stanowiska (oddanie głosu) polega na postawieniu znaku "x"

w kratce z lewej strony obok preferowanego wariantu odpowiedzi.

Postawienie znaku "x" w więcej niż 1 kratce lub niepostawienie znaku "x"

w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Miejsce na odcisk pieczęci

Rady Sołeckiej

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XV/148/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 31 marca 2004 r.

Format A5

KARTA DO GŁOSOWANIA

KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI

Sołectwa TĄPKOWICE

15 - 25 kwietnia 2004 r.

Czy wyraża Pani / Pan zgodę na przyłączenie ulicy

Sienkiewicza w sołectwie Sączów w gminie Bobrow-

niki do sołectwa Tąpkowice w gminie Ożarowice

TAK NIE

Informacja

Wyrażenie stanowiska (oddanie głosu) polega na postawieniu znaku "x"

w kratce z lewej strony obok preferowanego wariantu odpowiedzi.

Postawienie znaku "x" w więcej niż 1 kratce lub niepostawienie znaku "x"

w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Miejsce na odcisk pieczęci

Rady Sołeckiej

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑03‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  31‑03‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
09‑04‑2004 08:55:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie