Uchwała Nr XVI/157/2004 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 1 punktu przyjętego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach


Uchwała Nr XVI/ 157/ 2004 Rady Gminy O ż a r o w i c e z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 1 punktu przyjętego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-rządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.20 ust. 1i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.), w związku z § 2 pkt. 2 i § 3 ust.3 Rozporzą-dzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. Nr 61, poz. 708,z 2001r. Nr 34 ,poz.393 oraz z 2002 r. Nr 210,poz.1785 i 2004r. Nr 47,poz.447 ) - Rada Gminy Ożarowice u c h w a l a ----------------- § 1 Ustalić najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach w wysokości 650, 00 zł (słownie : sześćsetpięćdziesiat złotych ). § 2 Zatwierdzić wartość 1 punktu dla wyliczenia płacy zasadniczej w poszczególnych kategoriach zaszeregowania - ustalonego uprzednio z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach w wysokości 5,80 zł ( słownie: piećzłotych i 80/100) Tabela stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 3 Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach. § 4 Traci moc Uchwała nr XXVII/161/01 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 1 punktu przyjętego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach i Gminnej Jednostki Oświatowej w Ożarowicach. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/157/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 kwietnia 2004 r. TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO Kategoria Zaszeregowania Liczba punktów Wartość 1 pkt - 5,80 zł I Najniższe wynagr.- 20 650,00 - 766,00 II 21 - 35 771,80- 853,00 III 36 - 50 858,80- 940,00 IV 51 - 65 945,80- 1027,00 V 66 - 80 1032,80 -1114,00 VI 81 - 95 1119,80 - 1201,00 VII 96 - 110 1206,80 - 1288,00 VIII 111 - 125 1293,80 - 1375,00 IX 126 - 140 1380.80 - 1462,00 X 141 - 160 1467,80 - 1578,00 XI 161 - 180 1583,80 - 1694,00 XII 181 - 200 1699,80 - 1810,00 XIII 201 - 220 1815,80- 1926,00 XIV 221 - 240 1931,80- 2042,00 XV 241 - 260 2047,80- 2158,00 XVI 261 - 280 2163,80 - 2274,00 XVII 281 - 300 2279,80 - 2390,00 XVIII 301 - 320 2395,80- 2506,00 XIX 321 - 340 2511,80 - 2622,00 XX 341 - 365 2627,80 - 2767,00 XXI 366 - 390 2772,80 - 2912,00

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑04‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑04‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
23‑07‑2004 08:40:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie