Uchwała Nr XVIII/187/2004 w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Zendek - Południe


Uchwała Nr XVIII / 187 / 2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 8 lipca 2004 roku

--------------------------------------

w sprawie rozpatrzenia zarzutu, wniesionego pismem z dnia 05.11.2003 roku przez

Czaplę Andrzeja (zam. Katowice ul. Krucza 24/40), jako dążącego do

uzyskania współwłasności działki Nr 1267/5 położonej w Zendku po

południowej stronie ul. Głównej do projektu miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego, który obejmuje obszar położony w granicach

sołectwa Zendek - Południe, po południowej stronie potoku Trzonia.

Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedno-lity Dz. U. nr 15 z 1999 roku poz. 139 z późniejszymi zmianami), oraz w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) na wniosek

Wójta Gminy Ożarowice

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

----------------------

§ 1.

Uwzględnić zarzut wniesiony pismem z dnia 05.11.2003r. przez Czaplę Andrzeja (zam. Katowice ul. Krucza 24/40), jako dążącego do uzyskania współwłasności działki Nr 1267/5 (sprawa spadkowa jest w toku) położonej w Zendku po południowej stronie ul. Głównej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje obszar położony w granicach sołectwa Zendek-Południe, po południowej stronie potoku Trzonia, w zakresie przeprowadzenia ulicy dojazdowej D1/2 przez działkę Nr 1267/5.

§ 2.

Realizację uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

----------------------------

Współspadkobierca Józefata Czapli - Pan Andrzej Czapla zam. Katowice ul. Krucza 24/40 pismem z dnia 05.11.2003 r. wniósł zarzut do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w grani-cach sołectwa Zendek - Południe, po południowej stronie potoku Trzonia, który doty-czył przebiegu ulicy dojazdowej D1/2 przez działkę Nr 1267/5.

Zarzut został uwzględniony z następujących powodów :

- po północnej stronie działki Nr 1267/5 przebiega istniejąca droga powiatowa, która

stanowi ul. Główną,

- po południowej stronie tej działki projektowana jest ulica/droga zbiorcza 04Z1/2 -

jako obwodnica dla odciążenia ul. Głównej oraz dla uruchomienia nowych terenów

budowlanych,

- nieuregulowany stan prawny nieruchomości ( trwające od lat postępowanie spad-

kowe przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach ) i brak możliwości naby-

cia przez gminę gruntów przeznaczonych pod budowę drogi,

- jednym z pierwszoplanowych zadań gminy jest zapewnienie dojazdu od strony ul.

Głównej do cmentarza,

- w wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza się, że są inne alternatywne możli-

wości przeprowadzenia zgodnie z wymogami przepisów szczególnych i w sposób

możliwie najkrótszy połączenie od strony ul. Głównej z cmentarzem i obwodnicą.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑07‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  08‑07‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
21‑07‑2004 11:19:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie