Uchwała Nr XIX/205/2004 w sprawie zbycia w formie darowizny na rzecz ENION Spółka Akcyjna w Krakowice Oddział w Będzinie stacji transformatorowej "Garnizon 2"


Uchwała Nr XIX/ 205 /2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 16 września 2004 roku.

w sprawie zbycia w formie darowizny na rzecz ENION Spółka Akcyjna w Krakowie Oddział

w Będzinie stacji transformatorowej "Garnizon 2"

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) - po uzyskaniu pozytyw-nych opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Wyrazić zgodę na zbycie w drodze darowizny na rzecz ENION Spółka Akcyjna w Krakowie Oddział w Będzinie składnika budowlanego wraz z wyposażeniem stacji transformatorowej "Garnizon 2" stanowiącej własność Gminy Ożarowice zlokalizowanej na działce nr 499/11 k.m. 1 d. 5 obręb Pyrzowice zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejono-wy w Tarnowskich Górach KW nr 65014 - przejętej po byłej JW. Mierzęcice.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑09‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  16‑09‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
05‑10‑2004 10:07:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie