Uchwała Nr XXI/213/2004 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2005 rok


Uchwała Nr XXI/213/2004

Rady Gminy w O ż a r o w i c a c h

z dnia 2 grudnia 2004 roku.

w sprawie : określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych

na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. .42 ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ art.10 ust 1,2 i 3,art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz. U .z 2002 Nr.9 poz.84 z póż.zmian./, pkt 3

Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic

stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych Monitor Polski Nr 46 poz.794 z 08 listopada 2004

oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 08 października 2004 r. Monitor Polski Nr 43 poz.753 z dnia 21 października 2004r.

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Roczne stawki podatku od środków transportowych na 2005 rok:

1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a /nie posiadające dokumentu potwierdzającego, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO

- od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 200,00

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 300,00

- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 450,00

b/ posiadające dokument potwierdzający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO

- od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 150.00

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 250,00

- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 400.00

b/ równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa

Całkowita w tonach

2 osie jezdne

Nie mniej

niż

Mniej niż

Z zawieszeniem osi pneumaty-

cznym lub

zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy

Zawieszenia

Osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

12

15

15

550,00

600,00

600,00

1.260,00

3 osie jezdne

12

19

23

19

23

Stawka podatku w złotych

550,00

700,00

1.050,00

600,00

1.050,00

1.600,00

4 osie jezdne i więcej

12

27

29

31

27

29

31

Stawka podatku w złotych

700,00

1.050,00

1.700,00

1.700,00

1.050,00

1.700,00

2.452,80

2.452,80

2/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton

- ciągniki wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej - 500,00

- ciągniki wyprodukowane po roku 1995 - 400,00

b/ równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa

Całkowita w tonach

2 osie jezdne

Nie mniej

Niż

Mniej niż

Z zawieszeniem osi

Pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy

Zawieszenia

Osi jezdnych

12

25

31

25

31

Stawka podatku w złotych

600,00

920,00

1.420,00

920,00

1.420,00

1.937,76

3 osie jezdne

Stawka podatku w złotych

12

40

40

1.250,00

1.730,00

1.730,00

2.548,65

3/od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 600,00

4/od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa

Całkowita w tonach

1 oś jezdna

Nie mniej

Niż

Mniej niż

Z zwieszeniem

Osi pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

12

25

25

300,00

400,00

500,00

600,00

2 osie jezdne

Stawka podatku w złotych

12

28

33

38

28

33

38

250,00

620,00

850,00

1.150,00

400,00

850,00

1.300,00

1.700,00

12

3 osie jezdne

Stawka podatku w złotych

950,00

1.300,00

5/ od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia

a/ mniejszej niż 30 miejsc - 600,00

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.200,00

§ 2

Zwolnić autobusy będące własnością Urzędu Gminy bez względu na liczbę miejsc do siedzenia wykorzystywane na działalność statutową w zakresie oświaty i wychowania,

kultury fizycznej i sportu nie przeznaczone na wykonywanie działalności gospodarczej.

§ 3

Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania w całości w terminie do

15 lutego 2005 roku lub w II ratach tj. do 15 lutego i do 15 września 2005 roku w placówkach pocztowych lub bezpośrednio na rachunek bankowy.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Gminy Ożarowice Nr XI/106/2003 z dnia 09 grudnia 2003 roku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

§ 7

Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  02‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
28‑12‑2004 08:07:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie