Uchwała Nr XIII/121/2004 w sprawie zmiany uchwały Nr X/95/2003 Rady Gminy Ożarowice w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej


Uchwała Nr XIII / 121 / 2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 4 lutego 2004 roku.

w sprawie: zmiany uchwały Nr X/95/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopa-

da 2003 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), art. 19 i art. 109 w związku z art. 117 ust. 1 i art. 124 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z poźn. zmianami)-

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a, co następuje :

§ 1

W treść § 3 w/w uchwały dokonuje się następującej zmiany :

w miejsce słów "od dnia 1 stycznia 2004 roku" wpisuje się "od dnia 1 kwietnia

2004 roku".

§ 2

W pozostałej części uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑02‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  04‑02‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
24‑02‑2004 07:53:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie