Uchwała Nr XIII/123/2004 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki


Uchwała Nr XIII/123/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 04 lutego 2004r.

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit "c" i "e", art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ art. 113, 114 i art. 124 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U.

z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości 1.500.000 zł na pokrycie kosztów

zadań związanych z:

- termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł

energii w obiektach oświaty, kultury, służby zdrowia i bezpieczeństwa publicznego

- ochroną wód

- gospodarką odpadami

- gospodarką ściekową

- zaopatrzeniem w wodę.

2. Zobowiązanie finansowe, o którym mowa w punkcie 1 wraz z należnymi odsetkami pokryte zostanie

z dochodów własnych gminy w latach 2005-2010.

3. Zapewnić środki finansowe w budżecie gminy w latach 2005-2010 na spłatę zobowiązania

wymienionego w punkcie 1 w wysokości wynikającej z zawartej umowy.

4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑02‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  04‑02‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
24‑02‑2004 08:26:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie