Uchwała Nr XIX/196/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Uchwała Nr XIX/196/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 16 września 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Dokonać zmian w budżecie gminy

po stronie przychodów zwiększyć o kwotę 1.600.000 zł

§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym o kwotę 1.600.000 zł

po stronie wydatków zwiększyć o kwotę 1.600.000

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.600.000

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 1.600.000

- wydatki majątkowe o kwotę 1.600.000

u z a s a d n i e n i e

Planuje się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego

pn." Budynek gimnazjum i sala gimnastyczna : modernizacja źródła ciepła z wykonaniem pomp ciepła, termomodernizacja budynku gimnazjum".

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑09‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  16‑09‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
29‑11‑2004 14:32:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie