Uchwala Nr XXII/241/2004 w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok


Uchwała Nr XXII/241/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie: uchwalenia budżetu na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,10 i 15 art. 51 ust. 1 i 2 i art.57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami), art. 21, 109, 111,112, 116, 117, 118, 124, 126, 128 ust. 1 i 2, art. 129 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami), art. 40 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004r.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003r.), po rozpatrzeniu projektu budżetu przedstawionego przez Wójta Gminy i po wysłuchaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 8.730.300 zł

w tym:

- dochody własne 5.837.733 zł z tego:

- udziały w podatkach stanowiących dochód

państwa 2.126.833 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100.000

- dotacje celowe na zadania ustawowe 388.931 zł

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 88.884 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego 2.414.752 zł

W układzie szczegółowym dochodów zgodnie z Zał. Nr 1 i 2

2. Wydatki budżetu gmin w wysokości 10.230.300 zł

W układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z Zał. Nr 3

3. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.500.000 zł

przychodem z tytułu :

- zaciągnięcia pożyczki i kredytu na pokrycie wydatków związanych

z termomodernizacją budynków strażnic OSP i budowę dróg

Zgodnie z załącznikiem Nr 4

4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 961.721

- z osiągniętej nadwyżki z lat ubiegłych 961.721 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 4

5. Ustala się rozchody budżetu gminy w na spłatę kredytu i pożyczki

w wysokości 961.721 zł

Spłata pożyczki nastąpi z osiągniętej nadwyżki z lat ubiegłych

Zgodnie z załącznikiem Nr 4

6.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 62.000 zł

7. Ustala się plan przychodów i wydatków :

zakładu budżetowego

- przychody 683.000 zł

w tym:

- dotacja z budżetu 50.000 zł

- wydatki 679.000 zł

Zgodnie z Zał. Nr 5

środka specjalnego

- przychody 500 zł

- wydatki 500 zł

Zgodnie z Zał. Nr 6

funduszu celowego

- przychody 4.000 zł

- wydatki 23.500 zł

Zgodnie z Zał. Nr 7

8. Ustala się zakres i kwotę dotacji: 798.948 zł

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu

oświaty 265.948 zł

- dotację podmiotowa z budżetu gminy dla instytucji kultury 483.000 zł

z tego:

- dla Biblioteki 128.000 zł

- dla Ośrodka Kultury 355.000 zł

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 50.000 zł

9. W miarę uzyskiwania ponadplanowych dochodów realizacja wydatków

następować będzie na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy.

10. Zobowiązać Wójta Gminy i wszystkich wykonawców budżetu do zapewnienia

maksymalnej realizacji wpływów oraz oszczędnego i celowego gospodarowania

środkami finansowymi.

11. Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem

przeniesień wydatków między działami.

12. Upoważnić Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania w 2005 roku w imieniu Gminy

zobowiązań do łącznej kwoty 1.500.000 zł.

13. Zobowiązać Wójta Gminy do podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości

w sposób zwyczajowo przyjęty na naszym terenie.

14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

i wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Załącznik Nr

do Uchwa Nr XXII/241/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 grudnia 2004r.

Zestawienie

dochodów budżetowych na 2005 rok

wg działów i ważniejszych źródeł dochodów

Dział

Nazwa

Kwota w zł.

750

Administracja publiczna

112.688

w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone

- wpływy z czynszów

- różne opłaty

47.688

50.000

15.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.100

w tym:

- dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców

2.100

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5.734.833

w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatek rolny

- podatek od nieruchomości

- podatek leśny

- podatek od środków transportowych

- podatek od spadków i darowizn

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

- opłata skarbowa

80.000

50.000

2.126.833

103.000

3.000.000

10.000

220.000

15.000

100.000

10.000

20.000

758

Różne rozliczenia

2.414.752

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2.414.752

801

Oświata i wychowanie

34.900

w tym:

- opłata za korzystanie z przedszkola

34.900

852

Pomoc społeczna

428.027

w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących

339.143

88.884

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.000

w tym:

- opłata produktowa

3.000

RAZEM

8.730.300Załącznik Nr 2

uchwały Nr XXII/241/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 grudnia 2004r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

w zakresie administracji rządowej oraz dochody i wydatki

na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota w zł.

I.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

388.931

750

Administracja publiczna

47.688

75011

Urzędy wojewódzkie

47.688

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.100

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.100

852

Pomoc społeczna

339.143

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

307.152

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

2.313

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

29.678

II.

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin

88.884

852

Pomoc społeczna

88.884

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

4.671

85219

Ośrodki pomocy społecznej

84.213

RAZEM

477.815Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXII/241/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 grudnia 2004r.

Zestawienie wydatków budżetowych na 2005 rok

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki ogółem

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

ogółem

w tym:

wynagrodzenia

i pochodne

dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

010

Rolnictwo i łowiectwo

8.000

8.000

01030

Izby rolnicze

2.000

2.000

01095

Pozostała działalność

6.000

6.000

600

Transport i łączność

1.110.000

610.000

500.000

60004

Lokalny transport zbiorowy

384.000

384.000

60016

Drogi publiczne gminne

726.000

226.000

500.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

150.000

50.000

100.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

150.000

50.000

100.000

710

Działalność usługowa

30.000

30.000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

30.000

30.000

750

Administracja publiczna

1.772.929

1.650.929

1.110.447

122.000

75011

Urzędy wojewódzkie

47.688

47.688

47.688

75022

Rady gmin

125.900

125.900

75023

Urzędy gmin

1.599.341

1.477.341

1.062.759

122.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.100

2.100

2.100

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.100

2.100

2.100

1

2

3

4

5

6

7

8

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.169.456

159.456

1.010.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

1.169.456

159.456

1.010.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

53.000

53.000

25.000

75647

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

53.000

53.000

25.000

757

Obsługa długu publicznego

60.000

60.000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

60.000

60.000

758

Różne rozliczenia

236.892

236.892

75818

Rezerwy ogólne i celowe

62.000

62.000

75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

174.892

174.892

801

Oświata i wychowanie

3.595.741

3.415.741

2.449.489

265.948

180.000

80101

Szkoły podstawowe

1.643.042

1.563.042

1.016.007

265.948

80.000

80104

Przedszkola

575.108

575.108

461.341

80110

Gimnazja

1.074.371

974.371

801.702

100.000

80113

Dowożenie uczniów do szkół

27.000

27.000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

204.639

204.639

170.439

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

14.790

14.790

80195

Pozostała działalność

56.791

56.791

851

Ochrona zdrowia

305.000

100.000

205.000

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

205.000

205.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

100.000

100.000

852

Pomoc społeczna

617.102

617.102

192.024

85212

zadania zlecone

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego

339.143

307.152

339.143

307.152

4.397

4.397

1

2

3

4

5

6

7

8

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

2.313

2.313

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

29.678

29.678

85214

dofinansowanie własnych zadań bieżących

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

88.884

4.671

88.884

4.671

84.213

85219

Ośrodki pomocy społecznej

84.213

84.213

84.213

85214

zadania własne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

189.075

64.300

189.075

64.300

85215

Dodatki mieszkaniowe

1.000

1.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

122.775

122.775

103.414

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1.000

1.000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

232.080

232.080

214.786

85401

Świetlice szkolne

232.080

232.080

214.786

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

405.000

405.000

50.000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

30.000

30.000

90002

Gospodarka odpadami

15.000

15.000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

50.000

50.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

260.000

260.000

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

50.000

50.000

50.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

483.000

483.000

483.000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

355.000

355.000

355.000

92116

Biblioteki

128.000

128.000

128.000

RAZEM

10.230.300

8.113.300

3.993.846

798.948

2.117.000Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr .............. Rady Gminy Ożarowice

z dnia ............................

Zestawienie

przychodów i rozchodów budżetowych na 2005 rok.

Paragraf

Nazwa

Kwota

przychody

rozchody

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

w tym :

- pożyczka z WFOŚiGW

- kredyt

1.500.000

1.000.000

500.000

-

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

961.721

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

961.721

Razem :

2.461.721

961.721Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXII/241/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 grudnia 2004r.

Zestawienie

przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2005 rok

Nazwa

Klasyfikacja

Stan środków obrotowych na początku roku

Przychód

w tym:

dotacja z budżetu

Suma 3+4

Wydatki

w tym:

wpłata do budżetu

Stan środków obrotowych na koniec roku

Suma 7+9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Zakład budżetowy

Zakład Gospodarki Komunalnej

900-90017

10.000

683.000

50.000

693.000

679.000

-

14.000

693.000

Razem

10.000

683.000

50.000

693.000

679.000

-

14.000

693.000Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXII/241/2004

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 grudnia 2004r.

Zestawienie

planu przychodów i wydatków środka specjalnego

za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nim urządzeń

nie związanych z funkcjonowaniem dróg gminnych na 2005 rok

Dz. 600 rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§

Nazwa

Plan w zł

Stan środków na początku roku

50

Przychody

500

0690

Wpływy z różnych opłat

500

Razem środki dyspozycyjne

550

Wydatki ogółem

500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500

Stan środków na koniec roku

50Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr..............

Rady Gminy Ożarowice

z dnia............................

Zestawienie

planu przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

Przychody

Przychody

Kwota w zł.

I

Stan środków obrotowych na początku roku

20.000

Dział

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.000

Rozdział

90011 - Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

4.000

II

przychody ogółem:

w tym:

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

4.000

4.000

Razem (I-II)

24.000Wydatki

Wydatki

Kwota w zł.

Dział

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

23.500

Rozdział

90011 - Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

23.500

- Ochrona przyrody

w tym:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

- § 4300 - zakup usług pozostałych

23.500

3.500

20.000

Razem rozchody GFOŚiGW

23.500

Stan środków obrotowych na koniec roku

500Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  29‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2005 12:40:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie