Uchwała Nr XIV/134/2004 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004


Uchwała Nr XIV/134/2004

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 26 lutego 2004 roku

--------------------------------------

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art.4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Ożarowice, po zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komisję Kultury, Sportu, Oświaty i Zdrowia

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

----------------

§1

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 w brzmieniu ustalonym poniżej :

1. Wstęp

Program wyznacza działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004 na terenie Gminy Ożarowice.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skupia się na realizacji zadań własnych gminy, określonych w § 4¹ ustawy

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W szczególności zadania te obejmują:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych od alkoholu,

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psycho-

społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także

działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach

opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych,

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej

rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów

Integracji Społecznej.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 przygotowany jest jako oferta działań pomocowych i profilaktycznych dla społeczności Gminy Ożarowice ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Podstawowym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie szkód spowodowanych przez alkohol oraz systematyczne zwiększanie zasobów gminy, niezbędnych do radzenia sobie z istniejącym problemem.

2. Główne cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na rok 2004

1. Ograniczenie dostępności do alkoholu dla najmłodszych mieszkańców Gminy Ożarowice,

2. Podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych, m.in. poprzez:

· realizację programów psychoedukacyjnych w szkołach i świetlicach,

· wsparcie systemu wychowawczego w szkołach podstawowych

i gimnazjum,

· praca z najmłodszymi w grupach przedszkolnych.

3. Doskonalenie form pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom,

4. Propagowanie w społeczności lokalnej abstynencji i trzeźwości,

4. Rozwijanie współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie działań i pomocowych i

profilaktyki.

3. Zadania szczegółowe Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

I. Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zwłaszcza dla dzieci i młodzieży

1. Realizowanie wśród dzieci i młodzieży programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych i profilaktyczno - sportowych dla klas szkolnych, świetlic środowiskowych oraz dzieci z grup ryzyka, dotyczących różnych rodzajów środków uzależniających, nastawionych na promocję zdrowego życia oraz głównych czynników chroniących,

2. Podjęcie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych,

3. Rozwijanie różnych form edukacji publicznej :

· plakaty, broszury,

· informacja medialna na łamach gazetki gminnej na temat działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narko-manii,

· konkursy wiedzy o tematyce profilaktycznej w szkołach,

· zajęcia i konkursy o tematyce profilaktycznej dla najmłodszych dzieci

w przedszkolach;

· międzygminny konkurs " Trzeźwe życie",

· ogólnopolska kampania edukacyjna "Zachowaj Trzeźwy Umysł",

· spektakle teatralne podejmujące tematykę uzależnień.

4. Przygotowanie diagnozy problemów alkoholowych i narkotykowych wśród dzieci i młodzieży,

5. Podnoszenie kwalifikacji osób realizujących działania profilaktyczne,

6. Szkolenia specjalistyczne dla różnych grup zawodowych pracujących z osobami uzależnionymi i grupami ryzyka:

· pracownicy świetlic,

· nauczyciele,

· pracownicy socjalni,

7. Wspieranie systemu wychowawczego w szkołach,

8. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców,

9. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych przez mło-dzież, skierowanych do grup rówieśniczych,

10. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących profilaktyce i życiu w trzeźwości,

II. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych od alkoholu

1. Współpraca z instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemów alkoholowych i pomocą osobom uzależnionym,

2. Udzielanie pomocy doraźnej i interwencyjnej w punkcie konsultacyjnym w zakresie porad: psychologicznych i pedagogicznych.

III. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy

psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą

1. Pomoc administracyjno - prawna dla ofiar przemocy w rodzinie,

2. Podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych od alkoholu:

· podejmowanie działań wobec osób nadużywających alkoholu i pijących w sposób szkodliwy, zmierzających do zmotywowania do podjęcia leczenia,

· kierowanie do sądów wniosków o wszczęcie postępowania dotyczącego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego;

3. Utworzenie interdyscyplinarnego zespołu, mającego na celu opracowywanie

i koordynowanie realizacji planów pomocy dziecku i rodzinie;

4. Współpraca z dzielnicowym z Posterunku Policji w Świerklańcu oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej;

5. Prowadzenie bieżącej działalności świetlic środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z grupy ryzyka;

6. Sukcesywne doposażanie świetlic w sprzęt; zakup sprzętu sportowego,

7. Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na kolejną świetlicę środowiskową,

8. Rozwijanie zainteresowań w celu wszechstronnego rozwoju dzieci

i młodzieży z grupy ryzyka:

· prowadzenie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych,

· prowadzenie zajęć terapeutyczno - logopedycznych,

· prowadzenie zajęć sportowych

9. Udzielanie pomocy finansowej, programowej i metodycznej przy organizowaniu, różnorodnych form spędzaniu czasu wolnego przez dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych patologią społeczną, z uwzględnieniem działań psychoterapeutycznych i socjoterapeutycznych / obozy terapeutyczne, półkolonie, zimowiska, ferie /,

10. Propagowanie pozytywnych wzorców zachowań poprzez organizowanie imprez aktywizujących społeczność lokalną :

· impreza Mikołajkowa,

· turnieje sportowe.

IV. Wspieranie zatrudnienia socjalnego

1. Zadanie to będzie realizowane jako fakultatywne. Warunkiem podjęcia zadania jest

zgłoszenie o skierowaniu mieszkańca Gminy Ożarowice do Centrum Integracji

Społecznej.

V. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

1. Celem inicjowania i realizacji działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wójt Gminy Ożarowice Zarządzeniem nr 2 / 2002 z dnia 02.12.2002 powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

2. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

3. Członkowie Komisji otrzymują za udział w posiedzeniu wynagrodzenie,

4. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji wynosi 5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za poprzedni kwartał obliczonego na podstawie komunikatu prezesa GUS ogłaszanego w Monitorze Polskim,

5. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji wypłacane jest na podstawie listy obecności zatwierdzonej przez przewodniczącego Komisji,

6. Pozostałe zasady działania Komisji określa Regulamin Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

VI. Współpraca z innymi gminami w rozwiązywaniu problemów Alkoholowych.

1. Kontynuowanie międzygminnego porozumienia o współpracy

w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

Zamierzenia gminnego porozumienia na rok 2004 :

· kontynuacja szkoleń w ramach " Szkoły Profilaktyki Uzależnień",

· współorganizacja szkoleń specjalistycznych,

· organizacja IV edycji konkursu " Trzeźwe życie",

· organizacja wspólnej imprezy rekreacyjno - sportowej, promującej zdrowy tryb życia,

2. Odnowienie umowy z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Tarnowskich Górach dotyczącej rozpatrywania wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego mieszkańców Gminy Ożarowice.

VII. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Program realizowany jest przez powołanego przez wójta Gminy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Wójt sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją programu i podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych w programie.

Pełnomocnik po akceptacji przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia Wójtowi oraz Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań programu.

VIII. Diagnoza stanu problemów i zasobów służących rozwiązywaniu

problemów alkoholowych

I. Charakterystyka Gminy Ożarowice

Gminę zamieszkuje 5330 osób, w tym:

· Dzieci i młodzież do 18 roku życia 1061,

· Osoby w wieku produkcyjnym 3325,

· Osoby w wieku poprodukcyjnym 944.

Liczba bezrobotnych objętych pomocą przez OPS 74,

Bezrobotni pobierający zasiłek 2,

Bezrobotni bez prawa do zasiłku 72.

II. Stan problemów alkoholowych

1. Naruszenia prawa i porządku publicznego:

· Zatrzymania pod wpływem alkoholu użytkowników dróg: rowerzystów i kierowców,

· Interwencje domowe w związku z nadużyciem alkoholu,

· Znęcanie się nad rodziną,

· Doprowadzenia do Izby Wytrzeźwień,

· Groźby karalne pod wpływem alkoholu.

2. Wyniki ankiety dotyczącej sięgania przez młodzież po piwo, inne alkohole,

papierosy, narkotyki przeprowadzonej w ramach programu profilaktycznego

DEBATA wśród młodzieży klas II i III Gimnazjum w miesiącu wrześniu '03:

· 73 % młodzieży w ciągu ostatniego miesiąca piło piwo,

· 15% pali papierosy,

· odnotowano wśród chłopców pojedyncze przypadki sięgania po marihuanę,

· młodzież akcentowała, że po używki sięga w sytuacjach tzw. "towarzyskich".

3. Zastosowanie leczenia odwykowego:

· Złożone cztery wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego

w przedmiocie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,

· W związku z nieskutecznością postanowienia o zastosowanie leczenia odwykowego w niestacjonarnym zakładzie leczenia odwykowego złożone dwa wnioski o zmianę postanowienia i zobowiązania do podjęcia leczenia

w stacjonarnym zakładzie leczenia odwykowego.

4. Ośrodek Pomocy Społecznej:

· Z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 28 rodzin / 98 osób z problemem alkoholowym,

· Pomoc finansową otrzymało 26 rodzin,

· Pomoc w postaci dożywiania dzieci otrzymało 14 rodzin,

· Praca socjalna prowadzona była w 25 rodzinach,

· Wyłącznie z pomocy w postaci pracy socjalnej skorzystała1 rodzina.

5. Punkt konsultacyjny

· 9 rodzinom z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej udzielono pomocy.

III. Mapa problemów alkoholowych

· Aprobata społeczna dla niektórych uzależnień,

· Postępująca degradacja społeczna i zdrowotna osób uzależnionych,

· Liczne naruszenia prawa i porządku publicznego,

· Niski stopień świadomości zagrożeń wynikających z sięgania po środki psychoaktywne,

· Łatwy dostęp do alkoholu przez młodzież,

· Znaczna liczba rodzin dysfunkcyjnych.

IV. Zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej

· Punkt konsultacyjny udzielający pomocy doraźnej w zakresie porad psychologicznych i pedagogicznych,

· Świetlice Środowiskowe w Zendku i Ożarowicach,

· Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

· Ośrodek Pomocy Społecznej,

· Posterunek Policji w Pyrzowicach i Świerklańcu

· Biblioteka i Ośrodek Kultury,

· Szkoły podstawowe w Tąpkowicach, Zendku i Pyrzowicach,

· Gimnazjum w Ożarowicach,

· Parafie w Ożarowicach, Tąpkowicach, Pyrzowicach, Zendku.

§2

Traci moc uchwala Nr IV / 26 / 2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice oraz Pełnomocnikowi ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑02‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  26‑02‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
03‑03‑2005 13:49:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie