Uchwala Nr XII/142/2007 w sprawie wydatków gminy, ktore w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego


Uchwała Nr XII/142/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie: wydatków Gminy Ożarowice, które w 2007 roku nie wygasają z upływem

roku budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 191 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§1

Ustala się wykaz planowanych wydatków budżetu Gminy Ożarowice, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ostateczny termin ich wykonania.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w punkcie 1 w wysokości 102.320 zł.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XII/142/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2007 roku.

WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OŻAROWICE,

KTÓRE W 2007 ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Lp.

Nazwa

Kwota w zł.

Termin realizacji

1.

Wykonanie scalenia nieruchomości gruntowych i ich ponowny podział na działki, podział nieruchomości w celu wydzielenia pasa drogowego

64.660

30.06.2008

2.

Realizacja świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarowice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 1992-1993,

27.000

30.03.2008

3.

Realizacja programu pilotażowego pn. "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" - obszar A.

10.660

31.06.2008

Ogółem

102.320

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XII/142/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2007 roku.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OŻAROWICE,

KTÓRE W 2007 ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan wydatków nie wygasających w kwocie w zł

700

Gospodarka mieszkaniowa

64.660

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące

64.660

64.660

851

Ochrona zdrowia

27.000

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

- wydatki bieżące

27.000

27.000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

10.660

85415

Pomoc materialna dla uczniów

- wydatki bieżące

10.660

10.660

RAZEM

102.320

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2008 09:25:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie