Uchwała Nr IX/93/2007 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkoł i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ożarowice


Uchwała Nr IX / 93 / 2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 sierpnia 2007 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli

prowadzonych przez Gminę Ożarowice

Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycz-nia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

§ 2.

Postanowienia wstępne:

  1. Regulamin określa tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Gminy Ożarowice z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół, za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
  2. Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Ożarowice.

§ 3.

Sposób podziału środków:

  1. W budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz nagród w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, z tym, że:

a) 60% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły,

b) 40% środków funduszu na nagrody Wójta Gminy.

§ 4.

Kryteria przyznawania nagród:

  1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne oraz wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w danej placówce co najmniej jednego roku szkolnego.
  2. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od spełnienia następu-jących przesłanek:

a) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

- osiąga dobre wyniki w procesie kształcenia, potwierdzone sprawdzianami i egzaminami,

- podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania

i wychowania,

- osiąga dobre wyniki w konkursach, zawodach, turniejach, przeglądach i festiwalach na

różnych szczeblach,

- posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami

mającymi trudności w nauce,

- przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości szkolne i środowiskowe,

- organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

- posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej,

- sprawuje opiekę nad organizacjami młodzieżowymi, działającymi w szkole,

- osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

- posiada publikacje z zakresu działalności oświatowej,

b) w zakresie pracy opiekuńczej:

- zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji

materialnej lub życiowej, pochodzących z rodzin ubogich lub patologicznych,

- prowadzi działalność mającą na celu zwalczanie przejawów patologii wśród młodzieży, a

w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

- organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią

psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakre-

sie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania dzieci i

młodzieży,

- organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania

szkoły lub placówki z rodzicami,

c) w zakresie innej działalności statutowej szkoły:

- troszczy się o mienie szkoły, polepszenie bazy dydaktycznej,

- angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,

- zdobywa dodatkowe środki finansowe dla szkoły,

- prawidłowo realizuje budżet szkoły,

- dobrze współpracuje z samorządem gminy oraz z radą pedagogiczną i radą rodziców,

- poszukuje sponsorów i sojuszników szkoły,

- umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami np: prowa-

dzi zajęcia otwarte,

- prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,

- wzorowo kieruje szkołą,

- bierze udział w tworzeniu i wdrażaniu programów edukacji regionalnej i europejskiej,

- upowszechnia osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze,

- uczestniczy w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego.

§ 5.

Tryb zgłaszania kandydatów do nagrody:

  1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy może wystąpić:

a) dla nauczyciela:

- dyrektor szkoły,

- rada pedagogiczna,

- rada rodziców,

- związki zawodowe zrzeszające nauczycieli (działające w placówce,

b) dla dyrektora:

- dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania,

- rada rodziców,

- rada pedagogiczna.

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora dla nauczyciela może wystąpić:

- rada pedagogiczna,

- rada rodziców,

- związki zawodowe zrzeszające nauczycieli (działające w placówce).

§ 6.

Tryb przyznawania nagród:

1. Wnioski, o których mowa w § 5, ust. 1 i ust. 2 należy składać do 15 września, odpowiednio:

a) o nagrodę Wójta Gminy do Urzędu Gminy,

b) o nagrodę dyrektora do sekretariatu szkoły

2. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać konkretne i wymierne efekty osiągane przez

osobę nominowaną do nagrody.

Nagrody przyznawane są raz w roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

3. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza

się w jego teczce akt osobowych.

§ 7.

Postanowienia końcowe:

Regulamin został zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑08‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑08‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
07‑09‑2007 10:47:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie