Uchwała Nr XII/130/2007 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczyieli


Uchwała Nr XII/ 130/ 2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 marca 2006r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 43, poz. 293).

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a:

Przyjąć regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach gminy Ożarowice - w następującym brzmieniu:

REGULAMIN

określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, za wysługę lat,

motywacyjnego, za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach oraz szczegółowe warunki wypłacania i obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

WPROWADZENIE

§ 1.

Wynagrodzenie nauczycieli na podstawie art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela składa się z:

1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego w zależności od stopnia awansu zawodowego,

posiadanych kwalifikacji, wymiaru zajęć obowiązkowych.

2. Dodatków:

- za wysługę lat w zależności od okresów zatrudnienia,

- motywacyjnego w zależności od osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jakości świadczonej pracy, wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć,

- funkcyjnego z racji pełnionej funkcji,

- z racji wykonywania pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia

warunków pracy.

3. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

4. Nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy:

- nagrody jubileuszowe,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- zasiłek na zagospodarowanie,

- odprawy ( emerytalna, rentowa, z tytułu rozwiązania stosunku pracy),

- nagrody ze specjalnego funduszu nagród.

§ 2.

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

DODATEK ZA PRACĘ W TRUDNYCH LUB UCIĄŻLIWYCH WARUNKACH

§ 3.

  1. Nauczycielom przysługuje dodatek za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach.
  2. Dodatek ustala się w wysokości od 50 zł do 200 zł miesięcznie.
  3. Wysokość przysługującego dodatku określa Dyrektor szkoły.

§ 4.

  1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat.
  2. Wysokość dodatku za wysługę lat ustalają przepisy Karty Nauczyciela.

DODATEK MOTYWACYJNY DLA NAUCZYCIELI

§ 5.

Nauczycielom może być przyznany dodatek motywacyjny po spełnieniu niżej określonych warunków:

1. Uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i

opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, bardzo dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami sprawdzianów i egzaminów albo sukcesami w konkursach, olimpiadach czy zawodach;

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami;

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

2. Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem

kierowniczym,dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków;

b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych;

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy;

d) dbałość o estetykę i wygląd powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych;

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej;

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy.

3. Posiadanie wyróżniającej oceny pracy.

4. Wyróżnianie się w realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust 2 pkt 2 i 3 Karty

Nauczyciela, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych;

c) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§ 6.

Minimalna wysokość dodatku motywacyjnego wynosi 100 zł miesięcznie i nie może być wyższy od kwoty stanowiącej 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 7.

Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż trzy miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

§ 8.

Na dodatki motywacyjne przeznacza się 3,5% planowanych środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.

DODATEK FUNKCYJNY DLA NAUCZYCIELI

§ 9.

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora przedszkola i szkoły przyznaje się:

a) w przedszkolu do 500 zł

b) w szkoły podstawowej do 700 zł

c) w gimnazjum do 1 000 zł

§ 10.

Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy szkolnej lub grupy przedszkolnej przyznaje się dodatek w zależności od liczebności, jak niżej:

a) w grupie liczącej do 15 dzieci w wysokości 40 zł

b) w grupie od 16 do 25 dzieci 50 zł

c) w grupie 26 i więcej 60 zł

§ 11.

1. Nauczycielowi, któremu powierzono opiekę nad nauczycielem stażystą lub nauczycielem

kontraktowym w przedszkolu lub szkole przysługuje dodatek w wysokości 50 zł

miesięcznie.

2. Nauczycielowi, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego lub nauczyciela

konsultanta przysługuje dodatek w wysokości 200 zł miesięcznie.

ZASADY WYNAGRADZANIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY

DORAŹNYCH ZASTĘPSTW DLA NAUCZYCIELI

§ 12.

Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

§ 13.

Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się w sposób określony jak wyżej.

§ 14.

Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie artykułu 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa wyżej, ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

§ 15.

Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 16.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

§ 17.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje również za godziny niezrealizowane z przyczyn niezależnych od nauczyciela.

§ 18.

Nauczycielom sprawującym opiekę nad dziećmi wyjeżdżającymi na "zielone szkoły" i wypoczynek zdrowotny przysługuje dodatkowo wynagrodzenie w tygodniu za 10 godzin ponadwymiarowych.

§ 19.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy w tym w dniach opieki nad dzieckiem zdrowym oraz w dniach urlopu okolicznościowego.

§ 20.

Za okres rozliczeniowy przyjmuje się pełny tydzień.

§ 21.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu w ostatnim dniu miesiąca.

NAGRODY DLA NAUCZYCIELI

§ 22.

Nagrody dla nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli przyznawane są na podstawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ożarowice.

§ 23.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród stanowiącego 1% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli przyznawane są raz w roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

§ 24.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor za zgodą organu prowadzącego, może przyznać nauczycielowi nagrodę w innym terminie.

DODATEK MIESZKANIOWY DLA NAUCZYCIELI

§ 25.

Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela przysługuje dodatek mieszkaniowy.

§ 26.

Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

dla jednej osoby w rodzinie 60 zł

dla dwóch osób w rodzinie 70 zł

dla trzech osób w rodzinie 80 zł

dla czterech i więcej osób w rodzinie 100 zł

§ 27.

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

- niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

§ 28.

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

- nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

- pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

- odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego,

- okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do

służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej

niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta,

- korzystania z urlopu wychowawczego.

§ 29.

Dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski są dodatkami socjalnymi wypłacanymi w ostatnim dniu miesiąca.

§ 30.

I. Regulamin został uzgodniony ze związkiem zawodowym działającym w placówkach.

II. Regulamin obowiązuje w okresie od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008r.

III. Traci moc uchwała Nr IV, /39/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 01 lutego 2007 roku

w sprawie:przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

IV. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

V. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
08‑01‑2008 13:31:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie