Uchwała Nr XI/112/2007 w sprawie okreslenia wysokosci stawek i zwolnień w podatku od srodków transportowych na 2008 rok


Uchwała Nr XI/112/2007

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 15 listopada 2007 roku.

w sprawie: określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku

od środków transportowych na 2008 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. .42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) art.10 ust 1,2 i 3,art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr.121 poz.844 z późn. zmianami), pkt 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2008r. (Monitor Polski Nr 47 poz.557 z 3 sierpnia 2007r.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2007r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008r. (Monitor Polski Nr 76 poz.813 z 19 października 2007r.).

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Roczne stawki podatku od środków transportowych na 2008 rok:

1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a /nie posiadające dokumentu potwierdzającego, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO

- powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 200,00

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 300,00

- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 450,00

b/ posiadające dokument potwierdzający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO

- powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 150.00

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 250,00

- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 400.00

c/ równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa

Całkowita w tonach

2 osie jezdne

Nie mniej

niż

Mniej niż

Z zawieszeniem osi pneumaty-

cznym lub

zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy

zawieszenia

osi jezdnych

12

15

15

Stawka podatku w złotych

550,00

600,00

600,00

1.260,00

12

19

23

19

23

3 osie jezdne

Stawka podatku w złotych

550,00

700,00

1.050,00

600,00

1.050,00

1.600,00

4 osie jezdne i więcej

12

27

29

31

27

29

31

Stawka podatku w złotych

700,00

1.050,00

1.700,00

1.700,00

1.050,00

1.700,00

2.203,00

2.203,00

2/od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton

- ciągniki wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej - 500,00 -

- ciągniki wyprodukowane po roku 1995 400,00

b/ równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa

Całkowita w tonach

2 osie jezdne

Nie mniej

Niż

Mniej niż

Z zawieszeniem osi

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy

zawieszenia

osi jezdnych

12

25

31

25

31

Stawka podatku w złotych

600,00

920,00

1.420,00

920,00

1.420,00

1.740,00

12

40

40

3 osie jezdne

Stawka podatku w złotych

1.250,00

1.730,00

1.730,00

2.290,00

3/od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 600,00

4/od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa

Całkowita w tonach

1 oś jezdna

Nie mniej

Niż

Mniej niż

Z zwieszeniem

osi pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

12

25

25

Stawka podatku w złotych

300,00

400,00

500,00

600,00

2 osie jezdne

12

28

33

38

28

33

38

Stawka podatku w złotych

250,00

620,00

850,00

1.150,00

400,00

850,00

1.300,00

1.700,00

12

3 osie jezdne

Stawka podatku w złotych

950,00

1.300,00

5/ od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia

a/ mniejszej niż 30 miejsc - 600,00

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.200,00

§ 2

Zwolnić autobusy będące własnością Urzędu Gminy bez względu na liczbę miejsc do siedzenia wykorzystywane na działalność statutową w zakresie oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu nie przeznaczone na wykonywanie działalności gospodarczej.

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Gminy Ożarowice Nr II/11/2006 z dnia 5 grudnia 2006 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

§ 6

Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑11‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑11‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2007 10:22:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie