Uchwała Nr VI/63/2007 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice


Uchwała Nr VI / 63 / 2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 13 kwietnia 2007 roku

w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

Gminy Ożarowice

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. Nr 236, poz. 2008 z 28 listopada 2005r.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

RADA GMINY OŻAROWICE

uchwala

Regulamin utrzymywania czystości i porządku na terenie

gminy Ożarowice, zwany dalej regulaminem, w następującej treści:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. Nr 236, poz. 2008 z 28 listopada 2005r.),

Rozdział II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenie nieruchomości poprzez:

1. Wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych w ilości dostosowanej do ilości wytwarzanych odpadów,

2. Prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących strumieni odpadów komunalnych:

a) odpady opakowaniowe z plastiku;

b) odpady opakowaniowe ze szkła;

c) odpady opakowaniowe z papieru;

d) odpady ulegające biodegradacji;

e) odpady wielkogabarytowe;

f) odpady budowlane;

g) odpady niebezpieczne;

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

3. Gromadzenie w pojemnikach służących do zbierania odpadów komunalnych

odpadów niepodlegających selekcji, a więc:

a) tworzyw sztucznych nieopakowaniowych;

b) szkła nieopakowaniowego;

c) odpadów mineralnych;

d) drobnej frakcji popiołowej;

e) innych strumieni odpadów zmieszanych.

4. Przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do odbioru, w terminach wyznaczonych harmonogramem.

5. Niezwłoczne uprzątanie śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego, w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów.

6. Likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych przy użyciu piasku zmieszanego ze środkami chemicznymi niedziałającymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa.

7. Usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości, udostępnionych do użytku publicznego.

Rozdział III

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

§ 4

Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami powinno się odbywać w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska, w miejscach o trwałym podłożu, które powinny być tak usytuowane, by ścieki były odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub do zbiorników bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi.

§ 5

Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział IV

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych

§ 6

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości:

1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości. Nieruchomość winna zostać wyposażona w znormalizowane pojemniki o pojemności minimum 110 litrów, w ilości co najmniej 1 szt. na budynek (maksymalnie 4 osoby na 1 pojemnik). Natomiast kosze na odpady umieszczone na terenach przeznaczonych do użytku publicznego i na drogach publicznych mogą mieć pojemność od 30 litrów.

2. Do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, mogą w uzasadnionych przypadkach być używane odpowiednio oznaczone worki, dostarczone przez podmiot uprawniony, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych.

3. Odpady opakowaniowe, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w odpowiednich, przeznaczonych do tego kolorowych workach i oddawać do wywozu zgodnie z harmonogramem. Worki powinny być utrzymane w następującej kolorystyce:

- żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;

- zielony z przeznaczeniem na szkło;

- niebieski z przeznaczeniem na papier.

4. Odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania; należy wystawiać je przed wejściem do nieruchomości lub na inne miejsce do tego celu wyznaczone, z którego odbierane są przez podmiot uprawniony.

5. Odpady budowlane należy składać do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w nim powinny być odbierane.

6. Wielkość zbiornika bezodpływowego należy dostosować do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie w taki sposób, by jego opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia. Podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.

§ 7

Na drogach publicznych, skwerach, parkach oraz placach kosze uliczne ustawiać w miejscach najbardziej uczęszczanych.

§ 8

Miejsca, w których odbywają się imprezy masowe należy wyposażyć, w jeden pojemnik na odpady o pojemności min. 110 litrów na 20 osób uczestniczących w imprezie, oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin. Jeśli jest on dłuższy - liczby te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy. Organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie.

§ 9

Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

1. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach).

2. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego, w celu ich opróżnienia.

3. Pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania.

5. Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości lub na inne miejsce do tego celu wyznaczone.

6. Wyselekcjonowane odpady budowlane muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, nieutrudniającym korzystania z nieruchomości.

§ 10

Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych:

Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu i żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej.

Rozdział V

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1. Częstotliwość wywozu stałych odpadów komunalnych z nieruchomości nie może być mniejsza niż jeden raz na cztery tygodnie, natomiast z terenów przeznaczonych do użytku publicznego w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

2. Odpady winny być zbierane i selektywnie gromadzone w miejscu ich powstawania.

3. Celem zminimalizowania ilości usuwanych odpadów zaleca się kompostowanie odpadów pochodzenia roślinnego na terenie nieruchomości.

4. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu, na podstawie zgłoszenia zamówienia podmiotowi uprawnionemu, z którym właściciel nieruchomości podpisał umowę na opróżnianie zbiornika bezodpływowego; powyższe zamówienie musi być zrealizowane w ciągu 36 godzin od chwili jego złożenia.

5. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji obsługi.

6. Odpady wielkogabarytowe usuwane będą w zależności od potrzeb, minimum 1 raz w roku na koszt gminy; bezużyteczne przedmioty w przeddzień zbiórki należy wystawić przed posesją tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych.

7. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć.

8. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem.

9. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

10.Podmiot uprawniony ma obowiązek umieścić na pojazdach znaki identyfikacyjne.

Rozdział VI

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione

§ 12

System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

1. do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

2. do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

3. do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji; w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w Gminie Ożarowice w roku 1995r.

Obowiązek ten zrealizują podmioty uprawnione, które uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości.

§ 13

Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione zobowiązane są w kolejnych latach wyselekcjonować spośród przekazywanych odpadów komunalnych i poddać odzyskowi oraz recyklingowi ilości odpadów określone w poziomach selekcji zawartych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami.

Rozdział VII

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami

§ 14

1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ożarowice

przez podmioty uprawnione należy wywozić na teren odpowiedniego składowiska.

2. Komunalne nieczystości ciekłe z terenu gminy Ożarowice należy wywozić do odpowiedniej

oczyszczalni ścieków.

3. Gmina poprzez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych,

które są obowiązane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania ilości odpadów

ulęgających biodegradacji, kierowanych do składowania, zapewnia warunki funkcjonowania

i systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe

ograniczanie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

4. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy

ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o niniejszy Regulamin,

zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz dalszego postępowania z nimi

przez przedsiębiorców.

5. Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez określenie

szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców do odbierania

wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w gospodarstwach domowych,

odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów

budowlanych z remontów i odpadów niebezpiecznych.

6. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów

odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie

ich przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez przedsiębiorców, a w dalszej

kolejności przez właściwe postępowanie z nimi.

Rozdział VIII

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15

Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1. W odniesieniu do psów:

- wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec,

- prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu.

2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

- stały i skuteczny dozór,

- niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów-przewodników,

- niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy,

- zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem; nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne,

- zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,

- natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników,

- niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

3. Postanowienia ust. 2 dotyczą: zwierząt nieudomowionych utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

Rozdział IX

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 16

1. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie w tym ptactwo hodowlane należy przetrzymywać w odpowiednio przystosowanych miejscach zagrodowych, nie stwarzających uciążliwości dla sąsiadów.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich w tym ptactwa hodowlanego jest obowiązany do:

a) gromadzenia i usuwania odpadów powstających w wyniku hodowli (obornik, gnojowica),

w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenu oraz wód powierzchniowych

i podziemnych;

b) prowadzenia hodowli w najmniej uciążliwy sposób (hałas, zapachy).

Rozdział X

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 17

1. Wyznacza się cały teren gminy jako obszar obowiązkowej deratyzacji.

2. Deratyzacja przeprowadzana jest co najmniej raz w roku w terminach 15÷30 kwiecień bądź 15÷30 listopad każdego roku. Do przeprowadzania deratyzacji zobowiązani są właściciele nieruchomości.

3. W przypadkach uzasadnionych stanem zagrożenia sanitarnego, dodatkowe terminy przeprowadzenia deratyzacji podane zostaną do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 19

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc obowiązująca Uchwała NR XXX166/97 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 czerwca 1997r.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑04‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  13‑04‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
24‑04‑2007 08:55:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie