Uchwala Nr IV/40/2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartosci jednego punktu przyjetego do obliczania wynagrodzenia pracowników Gminnej Jednodnostki Ogranizacyjnej GZOiW


UCHWAŁA Nr IV/40/ 2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 1 lutego 2007 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przyjętego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Gminnej Jednostki Organizacyjnej - Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sa-morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami) w związku z § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222, z późn. zmianami.)-

RADA GMINY OŻAROWICE

u c h w a l a

§ 1.

Ustalić najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Gminnej Jednostki Organizacyjnej - Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych).

§ 2.

Ustalić wartość jednego punktu dla wyliczenia płacy zasadniczej w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Gminnej Jednostki Organizacyjnej- Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania w wysokości 3,20 zł (słownie: trzy złotych 20/100). Tabela stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc Uchwała nr XXVI/289/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 1 punktu przyjętego do obliczania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Gminnej Jednostki Organizacyjnej - Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK

WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria

Liczba

Wartość 1 pkt.

zaszeregowania

punktów

3,20

I

najniższe wynagr. - 20

700,00

-

764,00

II

21

-

35

767,20

-

812,00

III

36

-

50

815,20

-

860,00

IV

51

-

65

863,20

-

908,00

V

66

-

80

911,20

-

956,00

VI

81

-

95

959,20

-

1 004,00

VII

96

-

110

1 007,20

-

1 052,00

VIII

111

-

125

1 055,20

-

1 100,00

IX

126

-

140

1 103,20

-

1 148,00

X

141

-

160

1 151,20

-

1 212,00

XI

161

-

180

1 215,20

-

1 276,00

XII

181

-

200

1 279,20

-

1 340,00

XIII

201

-

220

1 343,20

-

1 404,00

XIV

221

-

240

1 407,20

-

1 468,00

XV

241

-

260

1 471,20

-

1 532,00

XVI

261

-

280

1 535,20

-

1 596,00

XVII

281

-

300

1 599,20

-

1 660,00

XVIII

301

-

320

1 663,20

-

1 724,00

XIX

321

-

340

1 727,20

-

1 788,00

XX

341

-

365

1 791,20

-

1 868,00

XXI

366

-

390

1 871,20

-

1 948,00Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑02‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  01‑02‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
26‑02‑2007 11:00:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie