Uchwała Nr VI/59/2007 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki i Osrodka Kultury Gminy Ożarowice, dla której Gmina Ożarowice jest organizatorem


Uchwała Nr VI/ 59 / 2007

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 13 kwietnia 2007 roku

--------------------------------------------

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki i Ośrodka

Kultury Gminy Ożarowice, dla której Gmina Ożarowice jest

organizatorem.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zmianami)

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

----------------

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2006 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, które składa się z :

a) wprowadzenia,

b) rachunku zysków i strat,

c) bilansu

d) informacji dodatkowej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑04‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  13‑04‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
24‑04‑2007 08:39:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie