Uchwała Nr XI/123/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok


Uchwała Nr XI/123/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 15 listopada 2007 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 567.884 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 226.000 zł

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 226.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 8.684 zł

- wpływy z usług o kwotę 8.684 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 13.200 zł

- wpływy z usług o kwotę 13.200 zł

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport o kwotę 320.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego o kwotę 320.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 567.884 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 226.000 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 226.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 226.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 8.684 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.534 zł

- wydatki bieżące o kwotę 1.534 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 3.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 750 zł

- wydatki bieżące o kwotę 750 zł

Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 3.400 zł

- wydatki bieżące o kwotę 3.400 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 13.200 zł

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 13.200 zł

- wydatki bieżące o kwotę 13.200 zł

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport o kwotę 320.000 zł

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 320.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 320.000 zł

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 700

- kwotę 226.000 zł przeznacza się na wykonanie prac geodezyjnych,

Dz. 801

- kwotę 8.684 zł przeznacza się na działalność bieżącą placówek oświatowych Gminy,

Dz. 854

- Kwotę 13.200 zł przeznacza się na zakup żywności do działających przy szkołach podstawowych świetlic,

Dz. 926

- kwotę 320.000 zł otrzymano w formie dotacji na podstawie zawartej umowy z Województwem Śląskim z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa boiska z trawy syntetycznej w Ożarowicach przy ul. Szkolnej 10".

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑11‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑11‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
07‑12‑2007 10:47:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie