Uchwała Nr XII/137/2007 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2008 roku


Uchwała Nr XII/ 137 /2007

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 28 grudnia 2007 roku.

------------------------------------------

w sprawie : przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2008 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami.), w związku z § 97 Statutu Gminy Ożarowice zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Ożarowice z późn. zmianami -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

----------------

§1

Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2008 roku :

  1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2007 rok.
  2. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok. Wystosowanie wniosku do Rady Gminy o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok.
  3. Ocena realizacji inwestycji w Gminie w 2007 roku, przestrzeganie procedur przetargowych, obrotu mieniem komunalnym, jakości usług świadczonych na rzecz Gminy przez różne podmioty.
  4. Ocena załatwiania zapytań i interpelacji radnych przez Wójta Gminy.
  5. Opracowanie protokołów pokontrolnych oraz wniosków pokontrolnych do Rady Gminy.
  6. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2008 roku.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
08‑01‑2008 14:02:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie