Uchwała Nr XI/118/2007 w sprawie przyjęcia Programu zdrowotnego dla mieszkańców Gminy Ożarowice na lata 2007 -2010


Uchwała Nr XI/118/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 15 listopada 2007 roku

w sprawie: przyjęcia Programu zdrowotnego dla mieszkańców Gminy Ożarowice na lata 2007 -2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 48 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Przyjąć Program zdrowotny dla mieszkańców Gminy Ożarowice na lata 2007 - 2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr XI/118/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 15 listopada 2007 roku

Program zdrowotny dla mieszkańców Gminy Ożarowice

na lata 2007 - 2010

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia jest jednym z najważniejszych zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm).

Do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców - art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

Zdrowie określa się jako stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności- definicja Światowej Organizacji Zdrowia.

Zdrowie nie jest stanem statycznym, dlatego we wszystkich okresach życia należy:

- chronić je, czyli zapobiegać chorobom (profilaktyka),

- doskonalić je, pomnażać, zwiększać jego potencjał (promocja zdrowia),

- przywracać je, gdy pojawi się choroba (leczenie i rehabilitacja).

Warunkiem poprawy i utrzymania zdrowia społeczeństwa jest tworzenie i realizacja odpowiedniej polityki zdrowotnej.

Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym możliwe jest poprzez stosowanie odpowiedniej profilaktyki, a także poprzez podejmowanie wszelkich działań i środków zmierzających do zapobiegania chorobom lub do ich wykrycia we wczesnych stadiach, dających szansę na szybkie wyleczenie.

Rozwój chorób cywilizacyjnych, które dotykają nie tylko dorosłych, ale niestety także młodzież i dzieci, wymusił rozszerzenie zakresu profilaktyki chorób o program kierowany do dzieci.

Gmina Ożarowice kładzie szczególny nacisk na podnoszenie i poprawę jakości życia swoich mieszkańców, stara się zapewnić szerszy dostęp do ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych. Podejmuje działania w celu poprawy zdrowia oraz jakości życia mieszkańców, poprzez organizowanie akcji profilaktycznych oraz finansowanie programów prewencyjnych, które uzupełniają zakres świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W latach 2007-2010 realizowane będą w tym celu poniższe programy:

Profilaktyka raka szyjki macicy poprzez szczepienia ochronne dziewcząt,

uczennic gimnazjum

___________________________________________________________________

W skali całego świata rak szyjki macicy jest drugim co do częstości występowania rakiem, który dotyka kobiety i drugą co do częstości przyczyną zgonów wśród kobiet z powodu raka. Globalnie co roku notuje się około 500.000 nowych zachorowań, a około 30.000 kobiet umiera z powodu raka szyjki macicy. Szacuje się, że na świecie liczba kobiet chorych na raka szyjki macicy sięga 1,4 miliona. W Polsce zapada na ten typ raka ponad 3600 kobiet rocznie, z czego co roku umiera około 2000. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie.

Gmina Ożarowice w latach 2007-2009 realizować będzie program profilaktyczny przeciwko rakowi szyjki macicy poprzez szczepienia ochronne dziewcząt, uczennic gimnazjum.

Program ten w roku 2007-2008 skierowany jest do dziewcząt, uczennic Gimnazjum w Ożarowicach, rocznik 1992 i 1993, w roku 2008 - rocznik 1994, natomiast w roku 2009 - rocznik 1995.

Głównym celem tego programu jest zapobieganie zachorowaniom na raka poprzez szczepienia ochronne, a tym samym poprawianie stanu zdrowia i jakości życia naszych mieszkanek.

Jesteśmy jednym z nielicznych w Polsce samorządów terytorialnych finansujących tego typu ponadstandardowe świadczenia zdrowotne.

Rodzice dziewcząt, objętych programem pokryją 10% kosztu pakietu szczepień ze środków własnych.

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy płuc

___________________________________________________Choroby układu oddechowego to najczęstsza dolegliwość, z jaką pacjenci zgłaszają się do lekarza. Najgroźniejszymi z epidemiologicznego punktu widzenia są gruźlica, nowotwory złośliwe i przewlekła obturacyjna choroba płuc. Zapadalność na gruźlicę w Polsce jest ok. 2,5-krotnie wyższa niż w krajach Unii Europejskiej. Szczególnie niepokojący jest wzrost zachorowań wśród dzieci do 14 roku życia.

Podstawą programu profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy płac będzie wykrycie gruźlicy u osób, w organizowanych na terenie gminy działaniach profilaktycznych, opartych na konsultacjach lekarza pulmologa i zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej.

Działania realizowane w ramach programu odbywać się będą w formie kilkudniowej akcji profilaktycznej, opartej o spontaniczną zgłaszalność mieszkańców gminy.

Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności, a tym samym zgonów spowodowanych gruźlicą.

Program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

_________________________________________________________

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP) jest nową nazwą łączącą dotychczas znane schorzenia: przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc. Obie choroby często występują razem, a ich najczęstszą przyczyną jest wieloletnie palenie papierosów.
W Polsce na POCHP choruje przeszło 2 mln osób, co stanowi ponad 5 proc. społeczeństwa. Aktualnie wykrywa się 3,03 przypadków na 1000 mężczyzn i 1,71 na 1000 kobiet. Badania wykazują, że co dziesiąty Polak powyżej 30-tego roku życia ma objawy POCHP. Każdego roku 3,6 % z hospitalizowanych pacjentów to chorzy na tę chorobę. Jest ona częstą przyczyną zwolnień chorobowych, rent inwalidzkich i przedwczesnej śmierci. Stanowi ok. 20 % wszystkich przyznawanych rent inwalidzkich (rocznie ok. 20 tys.).

Programem objęte zostaną osoby w wieku 40 - 65 lat, wieloletni (od co najmniej 10 lat) palacze oraz tzw. "bierni palacze".

Celem programu jest ograniczenie zachorowalności i inwalidztwa z powodu POCHP poprzez kompleksowe działania edukacyjno-diagnostyczne i terapeutyczne w grupach wysokiego ryzyka.

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie

___________________________________________

Grypa jest chorobą zakaźną stanowiącą duże zagrożenie dla zdrowia. Według Światowej Organizacji Zdrowia na świecie rocznie na grypę zapada 5 - 10% ogólnej populacji. Grypa jest jedną z ważniejszych przyczyn zachorowań oraz umieralności ludzi. Zachorowanie na grypę może powodować pojawienie się innych chorób jako powikłań. Może również doprowadzić do pogorszenia przebiegu chorób występujących przed zachorowaniem. Grypa może doprowadzić do groźnych powikłań ze strony układu oddechowego, ośrodkowego układu nerwowego oraz innych narządów (ucha środkowego, nerek). Skuteczność szczepionki przeciwko grypie ocenia się na 70 - 90%.

Wskazania medyczne do szczepienia dotyczą głównie osób starszych po 65 roku życia, osób cierpiących na choroby przewlekłe (np. choroby układu krążenia), osób przebywających w dużych skupiskach.

Założeniem Programu jest objęcie szczepieniami populacji szczególnego ryzyka tj. osób od 65 roku życia.

Celem szczepień przeciwko grypie jest nie tylko uniknięcie zachorowania, ale przede wszystkim uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych takich jak: zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego. Grypa może także wywołać zaburzenia neurologiczne oraz powikłania ze strony układu nerwowego np. zapalenie mózgu.

Profilaktyka stomatologiczna - higiena jamy ustnej

______________________________________________

Występująca wśród najmłodszych próchnica zębów jest obecnie zaliczana do chorób społecznych. Dzieci i osoby dorosłe o wysokim narażeniu na czynniki ryzyka próchnicy potrzebują uzupełnienia podstawowych działań profilaktycznych dodatkowymi zabiegami. Jednak zakres refundowanych zabiegów profilaktyczno-leczniczych jest bardzo skromny.

Program skierowany jest do dzieci szkolnych i przedszkolnych (od 3 roku życia),które są szczególnie narażone na rozwój próchnicy.
Do głównych celów programu należy:
- nauka higieny i zasad prawidłowego żywienia,
- pokonanie strachu przed wizytą w gabinecie stomatologicznym,
- zintensyfikowanie profilaktyki fluorkowej kontaktowej - lakierowanie powierzchni

płaskich zębów,
- uszczelnianie bruzd zębów trzonowych i przedtrzonowych na powierzchniach

żujących,
- zabezpieczenie próchnicy w przednich zębach mlecznych poprzez ich impregnację.

Realizacja zadań wynikających z Programu zostanie poprzedzona kampanią informacyjną, polegająca na rozwieszeniu ogłoszeń oraz podania informacji w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Ożarowice www.bip.ozarowice.pl.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑11‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑11‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2007 09:19:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie