Uchwała Nr VII/77/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok


Uchwała Nr VII/77/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

DOCHODY OGÓŁEM:

194.104

801

Oświata i wychowanie

194.104

80101

Szkoły podstawowe

66.199

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego

64.199

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

2.000

80110

Gimnazja

37.997

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego

37.997

80195

Pozostała działalność

89.908

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego

89.908

WYDATKI OGÓŁEM:

194.104

801

Oświata i wychowanie

194.104

80101

Szkoły podstawowe

66.199

- wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- dotacje

66.199

49.226

14.973

80110

Gimnazja

37.997

- wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

37.997

37.997

80195

Pozostała działalność

89.908

- wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

89.908

67.251

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wydatki w dziale 801 związane są z przystąpieniem przez Gminę do projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku:

· z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach w celu realizacji projektu "Uczmy się nie dla szkoły lecz dla życia", z którego Gmina otrzyma 89.908 na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży,

· z zawartym porozumieniem z Gminą i Miastem Koziegłowy na realizację projektu "Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły", w ramach którego Gmina otrzyma dotację w wysokości 102.196 zł na sfinansowane wynagrodzeń nauczycieli za dodatkowe lekcje matematyki.

Kwotę 2.000 zł otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcje wyjazdu śródrocznego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑05‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  31‑05‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
13‑06‑2007 09:19:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie