Uchwala Nr VII/78/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok


Uchwała Nr VII/78/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 805.408 zł

§ 955 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 805.408 zł

po stronie wydatków o kwotę 805.408 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 32.935 zł

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 32.935 zł

- wydatki bieżące o kwotę 32.935 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 50.000 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 50.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 500.000 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 500.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 500.000 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 205.373 zł

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 205.373 zł

- wydatki bieżące o kwotę 205.373 zł

- w tym poręczenia i gwarancje o kwotę 200.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 17.100

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 17.100 zł

- wydatki bieżące o kwotę 17.100 zł

2. Dokonać po stronie dochodów przeniesień między działami, rozdziałami w następującej

szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łączność

5.777.073

60016

Drogi publiczne gminne

5.777.073

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

5.097.417

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

679.656

700

Gospodarka mieszkaniowa

5.777.073

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5.777.073

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

5.097.417

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

679.656

Razem

5.777.073

5.777.073

3. Dokonać po stronie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami w

następującej szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łączność

6.435.217

60016

Drogi publiczne gminne

6.435.217

- wydatki majątkowe

6.435.217

700

Gospodarka mieszkaniowa

6.435.217

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

6.435.217

- wydatki majątkowe

6.435.217

Razem

6.435.217

6.435.217

4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 010 - kwotę 32.935 zł przeznacza się na opłatę za korzystanie ze środowiska,

Dz. 600 - kwotę 50.000 zł przeznacza się na remonty bieżące dróg gminnych,

Dz. 700 - kwotę 500.000 zł przeznacza się na zakup nieruchomości w obrębie Tąpkowice,

Dz. 750 - kwotę 200.000 zł przeznacza się na poręczenie pożyczki zaciągniętej w Banku

Spółdzielczym w Mierzęcicach przez Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa

Działania "Brynica to nie granica", natomiast kwotę 5.373 zł stanowi składka

członkowska w ww. Związku,

Dz. 801 - kwotę 17.100 zł przeznacza się na wyjazd 45 dzieci z klas sportowych z

Gimnazjum w Ożarowicach na obóz sportowy do Łeby.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑05‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  31‑05‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
13‑06‑2007 09:25:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie