Uchwała Nr XII/139/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok


Uchwała Nr XII/139/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2007 rok w następują sposób:

po stronie dochodów o kwotę 10.660 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.660 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 10.660 zł

- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 10.660 zł

po stronie wydatków o kwotę 10.660 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.660 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 10.660 zł

- wydatki bieżące o kwotę 10.660 zł

2. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następującej

szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

115.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

105.000

- wydatki majątkowe

105.000

70095

Pozostała działalność

10.000

- wydatki majątkowe

10.000

750

Administracja publiczna

115.000

75095

Pozostała działalność

115.000

- wydatki bieżące

w tym: poręczenia i gwarancje

115.000

115.000

Razem

115.000

115.000

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 854

Podpisano umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach na realizację programu pilotażowego pn. "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" - obszar A.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2008 09:10:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie