Uchwała Nr IX/102/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok


Uchwała Nr IX/102/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 sierpnia 2007 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Dokonać po stronie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

280.000

40002

Dostarczanie wody

280.000

- wydatki majątkowe

w tym: dotacje majątkowe

280.000

280.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

312.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

312.000

- wydatki majątkowe

312.000

801

Oświata i wychowanie

2.000

80110

Gimnazja

2.000

- wydatki bieżące

2.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

30.000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

30.000

- wydatki bieżące

w tym: dotacja

30.000

30.000

Razem

312.000

312.000

2. Dokonać zmian po stronie przychodów:

w zł

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

107.438

957

Nadwyżka z lat ubiegłych

107.438

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 400

środki finansowe w wysokości 280.000 zł przeznacza się na budowę wodociągu Niezdara - Ossy i modernizację wodociągu w Tąpkowicach oraz na zakup urządzeń do zgrzewania rur,

Dz. 801

2.000 zł przeznacza się na dopłatę do wyjazdu dzieci klas sportowych z Gimnazjum w Ożarowicach na obóz sportowy do Łeby,

Dz. 921

przeznacza się kwotę 30.000 zł dla Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach na organizacje imprez gminnych.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑08‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑08‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
07‑09‑2007 11:15:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie