Uchwała Nr XII/140/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok


Uchwała Nr XII/140/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zmniejszyć budżet gminy na 2007 rok w następujący

sposób:

po stronie przychodów o kwotę 2.688.594 zł

· przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie

zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 417.945 zł

· przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

o kwotę 1.870.649 zł

· przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

o kwotę 400.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 2.270.649 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 300.000 zł

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 300.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 500.000 zł

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 500.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 500.000 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.070.649 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 1.070.649 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 1.070.649 zł

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport o kwotę 400.000 zł

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 400.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 400.000 zł

po stronie rozchodów o kwotę 417.945 zł

· spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europ o kwotę 417.945 zł

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku ze zmniejszeniem się zaplanowanej a zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pn. PROP Gminy Ożarowice II etap: Budowa dróg wewnętrznych i adaptacja koszarowca" refundowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zmniejsza się przychody i rozchody budżetu o kwotę 417.945 zł.

Zmniejsza się przychody i wydatki budżetu o kwotę 2.270.649 zł w związku z tym, iż nie zostały zaciągnięte pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynków gminnych oraz nie zaciągnięto kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków związanych z budową boiska z trawy syntetycznej w Ożarowicach.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2008 09:19:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie