Uchwała Nr XI/114/2007 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2008 rok


Uchwała Nr XI/114/2007

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 15 listopada 2007 roku.

-------------------------------------------

w sprawie : zwolnień w podatku od nieruchomości na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ , art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami/ po uzyskaniu opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1

Zastosować następujące zwolnienia niezależne od zwolnień ustawowych :

  1. Zwolnić od podatku od nieruchomości: grunty i budynki lub ich części zajmowane na prowadzenie działalności statutowej przez placówki upowszechniania kultury, placówki świadczące pomoc socjalną i społeczną, zakłady budżetowe, jednostki ochrony przeciwpożarowej, ludowe zespoły sportowe, koła gospodyń wiejskich - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki i grunty stanowiące własność / współwłasność/ gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  1. Zwolnić od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne osób, które ukończyły 65 lat i zamieszkują samotnie oraz osób zamieszkujących samotnie, znajdujących się w trudnych warunkach materialnych przy jednoczesnym wystąpieniu niedołęstwa, inwalidztwa, długotrwałej choroby, potwierdzonych opinią ośrodka pomocy społecznej.

  1. Zwolnić od podatku od nieruchomości, w gospodarstwach rolnych, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym - garaże - z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą.

  1. Zwolnić od podatku od nieruchomości grunty oznaczone w ewidencji gruntów symbolem "dr".

  1. Zwolnić od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach strefy aktywności gospodarczej na obszarze Gminy Ożarowice określonej uchwałą Nr XI/103/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 09 grudnia 2003 roku oraz " Programem przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim" objętym uchwałą Nr VIII/69/2003 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2003 roku, mającej na celu tworzenie nowych miejsc pracy według zasad i warunków określonych w załączniku do uchwały.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w niniejszym punkcie jest udzielane zgodnie z rozporządzeniem Komisji /WE/ nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis / Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 roku/

Kwota planowanej pomocy łącznie z inną pomocą de minimis uzyskaną przez przedsiębiorcę w różnych formach oraz z różnych źródeł w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty 200 tys. EUR, a w sektorze transportu drogowego 100 tys. EUR.

Przedsiębiorca do wniosku o udzielenie zwolnienia musi dołączyć :

a/ wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskanej w ciągu bieżącego

roku i dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych,

b/ informacje o pomocy każdej innej niż pomoc de minimis uzyskanej w związku z tymi samymi kosztami kwalifikowanymi,

c/ informacje lub dokumenty pozwalające na ocenę tego czy nie znajduje się w

trudnej sytuacji ekonomicznej;

§ 2

Traci moc uchwała Nr II/14/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2007 rok.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

§ 5

Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Załącznik

do Uchwały Nr XI/114/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 15 listopada 2007 roku

Ustala się następujące zasady i warunki :

1. Zwolnienia udziela się na wniosek przedsiębiorcy zarejestrowanego lub mającego siedzibę na terenie Gminy Ożarowice.

2. Zwolnienie obejmuje przedsiębiorców, którzy osiągną minimalny stan zatrudnienia tj. zatrudnią w wymiarze pełnego etatu co najmniej 5 osób.

3. Okres zwolnienia z podatku od nieruchomości po uruchomieniu działalności uzależniony jest od ilości zatrudnionych osób i wynosi :

a/ 3 lata - w przypadku zatrudnienia 5 - 10 osób

b/ 5 lat - w przypadku zatrudnienia 11 - 19 osób

c/ 10 lat - w przypadku zatrudniania 20 osób i więcej

na każdy jeden rozpoczęty hektar powierzchni nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

4. Zwolnienie obejmuje okres od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca osiągnął minimalny stan zatrudnienia i jednocześnie złożył wniosek o udzielenie zwolnienia.

5. Minimalny stan zatrudnienia musi być utrzymany przez cały okres zwolnienia, udokumentowany dowodami rozliczeniowymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

6. Maksymalny okres zwolnienia nie może przekroczyć 10 lat.

7. W przypadku nie spełnienia warunków uprawniających do zwolnienia, przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Urząd w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

8. Przedsiębiorca , o którym mowa w punkcie 7 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

9. Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd organ podatkowy, co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.

10. Przedsiębiorcy, o których mowa w punkcie 8 i 9 są zobowiązani do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑11‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑11‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
22‑11‑2007 12:43:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie