Uchwała Nr IX/94/2007 w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy szdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposbu ich przyznawania


Uchwała Nr IX / 94/ 2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 sierpnia 2007 roku

w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 72 ust. 1 i 4 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a:

§ 1.

W budżecie gminy Ożarowice przeznacza się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

§ 2.

Uprawnieni do korzystania z zasiłku zdrowotnego są:

1. Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych,

prowadzonych przez gminę Ożarowice, zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązującego

wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

2. Nauczyciele emeryci i renciści szkół i placówek wymienionych w pkt 1, zwani dalej "Nauczycielami"

§ 3.

1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego.

2. Wysokość jednorazowego zasiłku nie może być niższa niż 10% i wyższa niż 40% minimalnego

wynagrodzenia określonego przez Radę Ministrów na dzień 01 stycznia danego roku

kalendarzowego.

§ 4.

1. Warunkiem przyznania zasiłku zdrowotnego jest:

a) przewlekła choroba nauczyciela,

b) długotrwałe leczenie szpitalne z koniecznością dalszego leczenia w domu oraz leczenie sanatoryjne.

2. Zasiłek pieniężny przyznawany jest na dofinansowanie:

a) zleconej przez lekarza rehabilitacji leczniczej,

b) zakupu niezbędnego indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych

i środków pomocniczych.

c) zakupu lekarstw.

3. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od:

a) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych,

b) wysokość udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,

c) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela.

4. Nauczyciel ubiegający się o przyznanie zasiłku zdrowotnego, może skorzystać z tej formy pomocy

raz w danym roku kalendarzowym z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może się ubiegać o przyznanie zasiłku zdrowotnego

po raz drugi w danym roku kalendarzowym.

§ 5.

1. Wnioski o przyznanie zasiłku zdrowotnego należy składać w Gminnym Zespole Oświaty i Wycho-

wania, w terminach:

a) do 15 marca

a) do 15 czerwca

b) do 15 września

c) do 15 listopada

2. Wnioski o przyznanie zasiłku zdrowotnego rozpatrywane będą raz na kwartał.

3. Z wnioskiem o przyznanie zasiłku zdrowotnego może wystąpić:

a) nauczyciel lub jego opiekun w przypadku, gdy sytuacja zdrowotna nauczyciela nie pozwala

osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie,

b) dyrektor placówki,

c) Rada pedagogiczna placówki nauczyciela.

§ 6.

Wnioski w przedmiocie przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli rozpoznaje Wójt Gminy Ożarowice po zasięgnięciu opinii komisji do spraw pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, powołanej na podstawie zarządzenia Wójta Gminy.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑08‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑08‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
07‑09‑2007 10:51:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie