Uchwala Nr IV/45/2007 w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkladania na raty naleznosci pienieżnych, do ktorych nie stosuje sie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa


Uchwała Nr IV/45/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 1 lutego 2007 roku

w sprawie: sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 1 pkt 4 Rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 117, poz.791)

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

Ustala się zasady umarzania, odraczania terminów płatności i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa przypadających:

1. jednostce samorządu terytorialnego - Gminie Ożarowice,

2. jednostkom organizacyjnym Gminy Ożarowice, w tym:

- jednostkom budżetowym w części dotyczącej dochodów budżetu gminy a w przypadku, gdy jednostka budżetowa dysponuje rachunkiem dochodów własnych również dochodów własnych,

- zakładowi budżetowemu,

- instytucji kultury

należnych od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - zwanych dalej "dłużnikami".

§ 2

1. Należności pieniężne mogą być umarzane w całości lub w części, w przypadku ich całkowitej nieściągalności, która występuje w przypadku istnienia jednej z następujących przesłanek:

1) dłużnik - osoba fizyczna zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów lub pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, lub nie można ustalić dłużnika,

2) dłużnik - osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe,

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne prowadzone w okresie 5 lat okazało się bezskuteczne,

5) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,

6) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji.

2. Umarzanie należności o charakterze cywilnoprawnym, w przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Przez "należność" rozumie się należność pieniężną (należność główną) przypadającą od jednego dłużnika wraz z odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne), a jeżeli należność główna została zapłacona, pozostałe do zapłaty odsetki i koszty.

§ 3

W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, Wójt Gminy lub kierownik jednostki organizacyjnej, na wniosek dłużnika, może odroczyć termin zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki.

§ 4

1. Upoważnia się z zastrzeżeniem ust. 2 Wójta Gminy do umarzania, rozkładania na raty, odraczania terminów płatności należności pieniężnych do kwoty 500 zł.

2. Należności nie przekraczające kwoty 300 zł mogą umarzać, rozkładać na raty lub odraczać terminy płatności kierownicy jednostek organizacyjnych.

3. Wójt Gminy umarza, rozkłada na raty lub odracza terminy płatności należności pieniężnych wierzytelności z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej gminy lub kierownika komórki organizacyjnej Urzędu Gminy, po zbadaniu okoliczności faktycznych i po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać:

a) nazwę firmy dłużnika, w przypadkach osoby fizycznej dane osobowe dłużnika,

b) określenie rodzaju wierzytelności będącej przedmiotem wniosku,

c) wartość kwotową wnioskowanego umorzenia,

d) określenie czasookresu zadłużenia,

e) uzasadnienie sytuacji finansowej dłużnika, która uprawdopodobni niemożność spłaty wierzytelności.

5. Przez kierownika jednostki organizacyjnej należy rozumieć kierownika gminnej jednostki budżetowej, gminnego zakładu budżetowego lub gminnej instytucji kultury.

§ 5

1. Umorzenie wierzytelności, rozłożenie jej na raty lub przesunięcie terminu płatności może nastąpić w stosunku do danego dłużnika raz w roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, gdy dłużnikiem jest przedsiębiorca, przy umorzeniu wierzytelności, rozkładaniu jej na raty lub przesunięciu terminu płatności należy stosować postanowienia ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291).

3. Umorzenie należności oraz odraczanie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności lub części należności na raty następuje:

1) w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno-prawnym na podstawie decyzji administracyjnej,

2) w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym na podstawie przepisów prawa cywilnego.

4. Okres odraczania lub rozłożenia na raty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

§ 6

1. Od należności pieniężnej, której termin odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku do dnia zastosowania ulgi.

2. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

§ 7

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych przedkładają Wójtowi Gminy informację, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, z udzielonych umorzeń, ulg, odroczeń oraz rozłożenia spłat na raty za okresy roczne, w terminie do dnia 15 lutego, po zakończeniu roku budżetowego.

2. Informację, o których mowa w ust. 1 sporządza się według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

§ 8

Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/394/2006 z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz udzielania innych ulg jednostek spłaceniu wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IV/25/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 1 lutego 2007 roku.

Informacja za rok ……….

z dokonanych umorzeń należności oraz z przyznanych ulg w trybie Uchwały Nr IV/45/2007 Rady Gminy Ożarowice w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

……………………………….

(Nazwa jednostki)

Lp.

Treść

Nazwa,

Symbol dłużnika *

Liczba dłużników

Kwota

należności

Kwota umorzenia,

Odroczenia,

Rozłożenia na raty

Liczba

rat

Termin odroczenia,

rozłożenia

na raty (ostatnia rata)

Podstawa prawna powstałej należności

należność

główna

odsetki i należności uboczne

należność główna

odsetki i należności uboczne

1

2

3

4

5a

5b

6a

6b

7

8

9

1

umorzenie

podstawa prawna

2

odroczenie

bez rozłoże-nia na raty

Z

rozłoże-niem na raty

3

Rozłożenie na raty **

……………………………………. …………………………………….

( Główny księgowy) ( Kierownik jednostki)

...........................................

(dzień, miesiąc, rok)

_____________________________________________________________________________________________________

* wstawić odpowiednio:

A osoba fizyczna,

B osoba prawna,

C jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

** Wypełnia się w sytuacji , kiedy nie następuje odroczenie , o którym mowa pod lp.2.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑02‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  01‑02‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
26‑02‑2007 11:38:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie