Uchwala Nr VIII/88/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2006 z dnia 5 grudnia 2006r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2007 rok


Uchwała Nr VIII/88/2007

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 28 czerwca 2007 roku.

--------------------------------------------

w sprawie : zmiany Uchwały Nr II/14/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 05 grudnia

2006 r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz.84 z późn. zmianami/ , art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz. U. z 2007 roku Nr 68, poz. 449/ oraz uchwały Nr II/14/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2007 rok

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1

Ustala się nowe brzmienie § 1 ust 5 wyżej wymienionej uchwały :

" Zwolnić od podatku od nieruchomości, grunty, budynki lub ich części oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach strefy aktywności gospodarczej na obszarze Gminy Ożarowice określonej uchwałą Nr XI/103/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 09 grudnia 2003 roku oraz " Programem przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim" objętym uchwałą Nr VIII/69/2003 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2003 roku, mającej na celu tworzenie nowych miejsc pracy według zasad i warunków określonych w załączniku do uchwały .

Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w niniejszym punkcie jest udzielane

zgodnie z rozporządzeniem Komisji /WE/ nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis / Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 roku/

Kwota planowanej pomocy łącznie z inną pomocą de minimis uzyskaną przez przedsiębiorcę

w różnych formach oraz z różnych źródeł w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty 200 tys. EUR, a w sektorze transportu drogowego 100 tys. EUR.

Przedsiębiorca do wniosku o udzielenie zwolnienia musi dołączyć :

a/ wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskanej w ciągu bieżącego roku

podatkowego i dwóch poprzedzających go lat podatkowych .

b/ informacje o pomocy każdej innej niż de minimis uzyskanej w związku z tymi samymi

kosztami kwalifikowanymi.

c/ informacje lub dokumenty pozwalające na ocenę tego czy nie znajduje się w trudnej sytuacji

ekonomicznej.

§ 2

W pozostałym zakresie Uchwała Nr II/14/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 05 grudnia 2006 roku obowiązuje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5

Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑06‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑06‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
06‑07‑2007 10:28:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie