Uchwała Nr IV/44/2007 w sprawie zaciagnięcia długoterminowej pożyczki


Uchwała Nr IV/44/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 1 lutego 2007 roku

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit "c" i "e", art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ art. 169, 170 i art. 184 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm/

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości 3.000.000 zł na pokrycie wydatków związanych z termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w obiektach komunalnych i bezpieczeństwa publicznego oraz modernizacją źródeł ciepła i termomodernizacją budynków indywidualnych.

§ 2

Zobowiązanie finansowe, o którym mowa w § 1 wraz z należnymi odsetkami pokryte zostanie z dochodów własnych gminy w latach 2008 -2016.

§ 3

Spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki określonej w § 1 niniejszej uchwały w roku 2007 nastąpi ze środków finansowych uchwalonych w budżecie gminy na 2007 rok.

§ 4

Zapewnić środki finansowe w budżecie gminy w latach 2008-2016 na spłatę zobowiązania wymienionego w punkcie 1 w wysokości wynikającej z zawartej umowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑02‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  01‑02‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
26‑02‑2007 11:33:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie