Uchwała Nr V/56/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok


Uchwała Nr V/56/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 15 marca 2007 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy

po stronie przychodów o kwotę 4.576.934 zł

§ 903 - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie

zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 4.316.449 zł

§ 955 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 260.485 zł

po stronie dochodów o kwotę 304.872 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 119.113 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane

z innych źródeł o kwotę 105.100 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 14.013 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 80.759 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 80.759 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 44.000 zł

- wpływy z usług o kwotę 44.000 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 61.000 zł

- wpływy z usług o kwotę 61.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 565.357 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 249.598 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 249.598 zł

- wydatki bieżące o kwotę 249.598 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.000 zł rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 244.759 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 62.473 zł

- wydatki bieżące o kwotę 62.473 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 27.000 zł

- dotacje o kwotę 35.473 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 44.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 44.000 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 138.286 zł

- wydatki bieżące o kwotę 18.286 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 18.286 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 120.000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 5.000 zł

rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 61.000 zł rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 61.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 61.000 zł

po stronie rozchodów o kwotę 4.316.449 zł

§ 963 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 4.316.449 zł

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zwiększenia planu dochodów w dziale 758 dokonano na podstawie informacji Ministra Finansów o zwiększeniu subwencji oświatowej na 2007 rok, natomiast zwiększenie dochodów w działach 801 i 854 związane jest z wpłatami rodziców za dożywianie dzieci.

Zwiększenie wydatków:

- w dziale 600 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych dotacji oraz środków na dofinansowanie inwestycji,

- w dziale 754 przeznacza się na drobne zakupy związane z wiosennymi porządkami w strażnicach OSP kwotę 5.000 zł

- w dziale 801 przeznacza się na wynagrodzenia dla nauczycieli, dożywianie dzieci w przedszkolach oraz zwiększa się dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach, w związku ze wzrostem standardu A - 122.759 zł , natomiast 120.000 zł przeznacza się na budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztuczną trawą, w związku z przystąpieniem do Programu "Blisko boisko" który będzie współfinansowany przez Ministra Sportu i PZU.

- w dziale 852 związane jest organizacją prac społecznie użytecznych,

- w dziale 854 związane jest z dożywianiem dzieci w świetlicach.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑03‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑03‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
26‑03‑2007 15:36:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie