Uchwała Nr VI/64/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok


Uchwała Nr VI/64/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 13 kwietnia 2007 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy

po stronie przychodów o kwotę 50.000 zł

§ 955 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 50.000 zł

o stronie dochodów o kwotę 50.000 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 30.000 zł

- pozostałe odsetki o kwotę 30.000zł

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem o kwotę 20.000 zł

- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 20.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 100.000 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 40.000 zł

rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 40.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 60.000 zł rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 60.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 010 - W związku z przystąpieniem do Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi uchwala się 40.000 zł na budowę placów zabaw w sołectwach: Celiny i Ossy.

Dz. 700 - 60.000 zł przeznacza się na zakup gruntów.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑04‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  13‑04‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
24‑04‑2007 09:02:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie