Uchwała Nr X/110/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok


Uchwała Nr X/110/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 27 września 2007 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 772.689 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 39.801 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 39.801 zł

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego o kwotę 39.801 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.788 zł

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 3.788 zł

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 3.788 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 18.000 zł

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 18.000 zł

- wpływy z odsetek o kwotę 18.000 zł

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem o kwotę 629.500 zł

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

o kwotę 459.500 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 450.000 zł

- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat o kwotę 9.500 zł

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

o kwotę 100.000 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 50.000 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

o kwotę 50.000 zł

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa o kwotę 70.000 zł

- udziały w podatku od osób prawnych o kwotę 70.000 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 81.000 zł

Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 81.000 zł

- wpływy z usług o kwotę 81.000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 600 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 600 zł

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 600 zł

po stronie wydatków o kwotę 772.689 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 39.801 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 39.801 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 39.801 zł

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

o kwotę 9.500 zł

Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody o kwotę 9.500 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 9.500 zł

w tym: dotacje majątkowe o kwotę 9.500 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 620.000 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 620.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 620.000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.788 zł

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 3.788 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 3.788 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 16.710 zł

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 16.710 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 16.710 zł

w tym: dotacje majątkowe o kwotę 16.710 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 1.290 zł

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 1.290 zł

- wydatki bieżące o kwotę 1.290 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 81.000 zł

Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 81.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 18.600 zł

- wydatki bieżące o kwotę 62.400 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 22.000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 600 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 600 zł

- wydatki bieżące o kwotę 600 zł

2. Dokonać zmian po stronie dochodów w działach, rozdziałach w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

5.777.073

5.777.073

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5.777.073

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

5.097.417

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

679.656

70095

Pozostała działalność

5.777.073

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

5.097.417

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

679.656

Razem

5.777.073

5.777.073

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 010

Podpisano umowę z województwem śląskim, w ramach której otrzymano dotację w wysokości 39.801 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy placów zabaw w sołectwach Ossy i Celiny, w ramach realizowanego Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego,

Dz. 400

Środki finansowe w kwocie 9.500 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu pompy do wody na ujęciu w Pyrzowicach. Zakup nowej pompy jest konieczny ze względu na to, iż wydobywa ona 62 % wody przeznaczonej na zaopatrzenie mieszkańców Gminy Ożarowice.

Dz. 600

Kwotą 620.000 zł sfinansuje się modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych Jeziorna i Łąkowa w sołectwach Ossy i Niezdara,

Dz. 700

Środki finansowe w wysokości 3.788 zł otrzymano w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania współfinansowanego za ZPORR pn. "Termomodernizacja budynku adaptowanego dla potrzeb Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pyrzowicach przy ul. Centralnej, Gmina Ożarowice"

Dz. 754

Kwotę 16.710 zł przeznacza się na udzielenie pomocy finansowej w ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach na dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego do samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach,

Dz. 758

Kwotę 1.290 zł przeznacza się na wypłatę zwrotu kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego dla żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową, posiadającego na wyłącznym utrzymaniu rodzinę.

Dz. 851

Środki finansowe w wysokości 81.000 zł, które zostaną otrzymane za świadczenia medyczne wykonane w miesiącu wrześniu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach w likwidacji, zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań powstałych po zlikwidowanym Zakładzie.

Dz. 852

Otrzymano środki finansowe w wysokości 600 zł ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na pokrycie kosztów związanych z przekazem danych ze systemu SI.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑09‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  27‑09‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2007 12:57:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie