Uchwala Nr VII/76/2007 w sprawie zmiany stawek czynszowych za lokale uzytkowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze stanowiace własność gminy Ożarowice


Uchwała Nr VII / 76 /2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie: zmiany stawek czynszowych za lokale użytkowe ,garaże

i pomieszczenia gospodarcze stanowiące własność gminy

Ożarowice.

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591. z późn. zmianami) -

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

Stawkę czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność gminy zajmowane na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż 6,00 zł za 1 m² miesięcznie.

§ 2

Obniżyć o 50 % czynsz za najem lokalu pod działalność weterynaryjną.

§ 3

Obniżyć o 70% czynsz za najem pomieszczeń pod działalność z zakresu ochrony zdrowia.

§ 4

Stawkę czynszu za garaże i pomieszczenia gospodarcze stanowiące własność gminy w wysokości nie mniejszej niż 4,00 zł za 1 m² miesięcznie.

§ 5

Wójt Gminy uprawniony jest do negocjowania stawek czynszu określonych w pkt 1-3 w wysokościach nie mniejszych niż ustalone w treści niniejszej uchwały.

§ 6

Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w terminie 7 dni od jej podjęcia.

§ 7

Traci moc uchwała Nr IV/31/2003 Rady Gminy w Ożarowicach z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zmiany stawek czynszowych za lokale użytkowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze stanowiące własność Gminy Ożarowice.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑05‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  31‑05‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
13‑06‑2007 08:05:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie