Uchwała Nr Xi/125/2007 w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Gminy Panią Ewę Paks


Uchwała Nr XI/ 125 /2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 15 listopada 2007 roku

w sprawie : złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Gminy Panią Ewę Paks.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-rządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), w związku z art. 4 pkt 32, art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz o treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. Nr 165, poz. 1171)

Rada Gminy Ożarowice

uchwala co następuje :

§ 1

1. Powiadomić Sekretarza Gminy Panią Ewę Paks o obowiązku złożenia oświadczenia

lustracyjnego.

2. Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 1a do ustawy z dnia 18 października

2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944

- 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.), w

brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o ujawnianiu

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści

tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171).

3. Oświadczenie lustracyjne powinno zostać złożone Radzie Gminy Ożarowice w

nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

4. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Ożarowice do doręczenia niniejszej

uchwały Sekretarzowi Gminy Ożarowice wraz z drukiem oświadczenia lustracyjnego, o

którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 2

Skutki niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały określone są w art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑11‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑11‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
22‑11‑2007 12:41:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie