Uchwala Nr VIII/87/2007 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2007 roku


Uchwała Nr VIII/ 87 /2007

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 28 czerwca 2006 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2007 roku

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami.), w związku z § 97 Statutu Gminy Ożarowice zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Ożarowice z późn. zmianami -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

----------------

§1

Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2007 roku :

1. Ocena stanu i sposobu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2007 roku, w tym głównie

przestrzeganie zasad gospodarki finansowej oraz zasad prowadzenia rachunkowości

( oceny dokonuje się na podstawie informacji Wójta Gminy).

2. Zapoznanie się ze stanem nieruchomości zakupionych przez Gminę na terenach po byłej

jednostce wojskowej w Mierzęcicach.

3. Zapoznanie się z realizacją wdrażania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy

Ożarowice.

4. Ocena załatwiania wniosków i interpelacji radnych przez Wójta Gminy.

5. Opracowanie protokołów pokontrolnych oraz wniosków pokontrolnych do Rady Gminy.

6. Opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2008 roku.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑06‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑06‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
05‑07‑2007 14:18:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie