Uchwała Nr X/111/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok


Uchwała Nr X/111/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 27 września 2007 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 400.000 zł

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 400.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 400.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 400.000 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 400.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 400.000 zł

2. Zmniejszyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 400.000 zł

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 400.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 400.000 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 400.000 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 400.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 400.000 zł

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 801

Zaciąga się kredyt bankowy w wysokości 400.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Gimnazjum w Ożarowicach.

Dz. 900

W związku ze zmniejszeniem się kwoty planowanej do zaciągnięci pożyczki na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Ożarowice, urealnia się plan przychodów w zakresie pożyczek.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑09‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  27‑09‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2007 13:09:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie