Uchwała Nr VIII/82/2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozarowice dla terenów połozonych w sołectwie Zendek - Strąków


UCHWAŁA Nr VIII/82/2007

RADY GMINY OŻAROWICE

z dnia 28 czerwca 2007r.

w sprawie

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY OŻAROWICE DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W SOŁECTWIE ZENDEK

W CZĘŚCI PÓŁNOCNEJ, OGRANICZONEJ OD POŁUDNIA POTOKIEM TRZONIA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Ożarowice

RADA GMINY OŻAROWICE

u c h w a l a

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY OŻAROWICE DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W SOŁECTWIE ZENDEK

W CZĘŚCI PÓŁNOCNEJ, OGRANICZONEJ OD POŁUDNIA POTOKIEM TRZONIA

TREŚĆ UCHWAŁY ZAWARTA JEST W NASTĘPUJĄCYCH ROZDZIAŁACH:

ROZDZIAŁ 1: Przepisy ogólne dotyczące regulacji dla obszaru objętego planem

oraz zakresu obowiązywania rysunku planu

ROZDZIAŁ 2: Tereny publiczne

ROZDZIAŁ 3: Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska w tym zakazy zabudowy

ROZDZIAŁ 4: Obszary i obiekty chronione jako dobra ponadlokalne w ramach

ochrony krajobrazu i wartości kulturowych

ROZDZIAŁ 5: Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenów

ROZDZIAŁ 6: Zasady i warunki podziału terenów na działki

ROZDZIAŁ 7: Zasady obsługi w zakresie uzbrojenia terenu

ROZDZIAŁ 8: Przepisy końcowe i przejściowe

ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne dotyczące regulacji dla obszaru objętego planem oraz zakresu

obowiązywania rysunku planu

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwane dalej planem, obejmuje obszar położony

w granicach administracyjnych sołectwa Zendek w części północnej (w Gminie Ożarowice)

ograniczonej od południa potokiem Trzonia, którego granice określa rysunek planu

w skali 1 : 5000.

2. Rysunek planu obowiązuje w zakresie określonym uchwałą i jest jej integralną częścią w formie załącznika graficznego Nr-1.

§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1) Uporządkowanie i modernizacja istniejącej zabudowy, uzupełnienia nową zabudową na działkach położonych przy istniejących uzbrojonych bądź przewidzianych do uzbrojenia drogach oraz wyznaczenie stref aktywizacji gospodarczej sołectw.

2) Ustalenie zasad wyposażenia w usługi, komunikację i uzbrojenie terenów z określeniem różnego

rodzaju przestrzeni publicznych przy uwzględnieniu zasad ochrony wartości kulturowych i

środowiska naturalnego.

3). Umożliwienie działalności różnorodnych podmiotów przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych

konfliktów i optymalizacji korzyści wynikających ze wspólnych działań.

§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sołectwa Zendek - część północna, o którym mowa w § 1 ust.1 niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2) Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Ożarowice, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz

z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające

z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego),

a) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:5000, który stanowi integralną część planu i jest załącznikiem do niniejszej Uchwały.

b) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

c) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe,

d) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć funkcję usługową i produkcyjną jako działalność gospodarczą możliwą do prowadzenia na terenie działki budowlanej, której funkcjonowanie nie powoduje szkodliwych oddziaływań na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi, a stopień korzystania ze środowiska pozostaje na poziomie skutków wywołanych funkcjonowaniem zabudowy mieszkaniowej (obiekty kultury, kultu, handlu, gastronomii, administracji, ochrony zdrowia i nieuciążliwego rzemiosła), z wykluczeniem działalności, której poziom korzystania ze środowiska przekracza granice posiadanej działki oraz narusza prawa osób trzecich),

4) dojazdach nie wydzielonych - należy przez to rozumieć nie wydzielone na rysunku zmian planu

ciągłymi liniami rozgraniczającymi istniejące i konieczne do wykonania wewnętrzne drogi

dojazdowe (przebieg tych dojazdów może być korygowany i ustalany na etapie projektowania

inwestycji, w tym projektów podziału terenu na działki budowlane), które są i będą niezbędne dla

zapewnienia dojazdów do działek i obiektów,

5) terenie - należy przez to rozumieć przestrzeń o określonym przeznaczeniu podstawowym,

wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

6) obszarze - należy przez to rozumieć wszystkie tereny objęte planem.

§ 4

1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny o przeznaczeniu podstawowym i urządzenia, oznaczone na rysunku planu następującymi symbolami:

1) M -mieszkaniowo-usługowe - zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej obsługiwane poprzez istniejący układ drogowo-uliczny,

2) LM - zabudowa rekreacji indywidualnej o charakterze letniskowym z zielenią,

3) OT - obsługi technicznej,

4) RZ - zieleni niskiej i wysokiej,

5) RL - lasów,

6) RLd - dolesień,

7) RP - pól uprawnych,

8) W - wód otwartych

9) potoki cieki wodne oznaczone w sposób graficzny liniami oraz symbolem Wc,

10) tereny komunikacji drogowej, oznaczone na rysunku planu symbolami:

Z - drogi zbiorcze,

L - drogi lokalne,

D - drogi dojazdowe,

Dw - drogi dojazdowe wewnętrzne.

11) zasady obsługi urządzeń infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu:

12) EN15/20kV -linie energetyczne średniego napięcia

13) Tr - stacje transformatorowe.

14) Na terenach o których mowa w ust. 1, ustala i określa się przeznaczenie podstawowe i uzupełniające.

2. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich przeznaczeniem lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i uzupełniające,

na zasadach ustalonych w dalszych przepisach.

§ 5

W rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

1.Granica gminy oraz granica sporządzenia planu,

2. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

3. Wartości kulturowe i krajobrazu chronione prawem miejscowym, w tym:

4. obiekty architektury i budownictwa,

5. kapliczki, krzyże przydrożne,

6. punkty widokowe.

7. Określenie przebiegu sieci i lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.

8. Symbole identyfikacyjne terenów i urządzeń o których mowa w § 4,

§ 6

Podział na mniejsze działki, terenów mieszkaniowo-usługowych oraz zabudowy rekreacji indywidualnej o charakterze letniskowym - winien uwzględniać zasadę dostępności komunikacyjnej

i zachowania innych ustaleń planu odnoszących się do tego terenu.

§ 7

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w decyzjach administracyjnych, należy określać według zasad ustalonych w stosunku do terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w § 4 z równoczesnym uwzględnieniem innych ustaleń planu.

§ 8

Na terenach, o których mowa w § 1 ust. 1 za wyjątkiem wód, lasów i podlegającej ochronie

zieleni wysokiej, dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, wewnętrznych

ulic niezbędnych dla obsługi terenów oraz związanych z funkcjonowaniem tych terenów urządzeń rekreacyjnych i zieleni urządzonej.

§ 9

1. Plan zakłada przekształcenie istniejącego zagospodarowania i użytkowania terenów.

W ustaleniach planu regulowane są działania powodujące zmianę stanu istniejącego,

poprzez określenie przeznaczenia terenów oraz warunków ich zabudowy i zagospodarowania, przy

uwzględnieniu własności nieruchomości, zasad ochrony środowiska oraz możliwości uzbrojenia

terenów w tym dostępności komunikacyjnej.

2. Istniejący stan zagospodarowania i użytkowania terenów oraz obiektów (podkłady mapowe, nazwy) nie jest treścią ustaleń planu, lecz informacją o tym stanie.

3. Rysunki pomocnicze określają wyłącznie zasady uzbrojenia terenu i jako takie nie ustalają

szczegółowego przebiegu oraz usytuowania sieci i urządzeń. Szczegółowe przebiegi sieci,

lokalizacje urządzeń (w tym: średnice, moce, ciśnienie, przepustowość), pozostają do określenia

w projekcie budowlanym i do ustalenia w decyzji pozwolenia na budowę. Warunkiem zgodności

inwestycji z zakresu uzbrojenia terenu z niniejsza zmianą planu, jest utrzymanie zasad

(w tym kierunków) uzbrojenia terenu określonych na rysunkach pomocniczych. Podane powyżej

ustalenia, nie dotyczą istniejących i projektowanych gazociągów wysokiego ciśnienia oraz linii

elektroenergetycznych wysokiego napięcia i związanych z nimi strefami bezpieczeństwa.

Rysunki pomocnicze dotyczą:

4. Rysunek pomocniczy Nr-1 pn. "Zasady obsługi w zakresie gospodarki wodno-

ściekowej", stanowi załącznik graficzny Nr-2 do uchwały.

Na rysunku tym występują oznaczenia:

-Wc - istniejące rzeki i cieki wodne,

- granice zlewni,

-W - wodociągi istniejące i wodociągi projektowane,

- Wz - ujęcia wody pitnej,

- przerzut wody ze zbiornika Przeczyce,

- Ks - kanalizacja sanitarna - projektowana,

- NO - oczyszczalnie i przepompownie ścieków- istniejące i projektowane,

5. możliwość łączenia systemów poprzez kolektory tłoczne i grawitacyjne,

6. alternatywne grupowanie systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków.

2) Rysunek pomocniczy Nr-2 pn. "Zasady zaopatrzenia w energie elektryczną i gaz oraz

telekomunikacja", stanowi załącznik graficzny Nr-3 do uchwały.

Na rysunku tym występują oznaczenia:

Gz - istniejące gazociągi wysokiego ciśnienia,

Gs - istniejące i projektowane gazociągi średniego ciśnienia,

EN20kV - istniejące i projektowane linie elektroenergetyczne 20kV,

Kt - kabel teletechniczny,

Kt - linie telefoniczne słupowe, ,

Kt - telekomunikacyjne kable sieci okręgowej,

EN- istniejące linie elektroenergetyczne przesyłowe

En - istniejące i projektowane linie elektroenergetyczne średniego napięcia,

Tr - istniejące i projektowane stacje transformatorowe 20/04kV,

St - istniejące stacje redukcyjno-pomiarowe gazu,

CT - centrale telefoniczne.

ROZDZIAŁ 2 Tereny publiczne

§ 10

1. Tereny publiczne są przeznaczone dla utrzymania i realizacji zadań publicznych przy założeniu

nie naruszania stanu istniejącego terenów o funkcjach publicznych jak drogi o znaczeniu

krajowym, powiatowym i lokalnym.

2. Do terenów, o których mowa w § 10 ust. 1 należą tereny wyznaczone pod utrzymanie istniejącej

drogi zbiorczej o znaczeniu powiatowym, oznaczonej na rysunku planu symbolem: Z1/2, oraz:

droga lokalna L1/2 i drogi dojazdowe D1/2,

3. obiekty oraz urządzenia istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej, oznaczone na

rysunku planu symbolem OT.

4. Usługi zlokalizowane na terenach publicznych, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz

ulice dojazdowe dla bezpośredniej obsługi terenów mieszkaniowo-usługowych -mogą być

realizowane ze środków innych aniżeli budżetowe.

ROZDZIAŁ 3 Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony

środowiska, w tym zakaz zabudowy

§ 11

1. Położenie części obszaru objętego planem w dolinie rzeki Brynica i potoków, występowanie dużych areałów lasów oraz terenów łąk i pastwisk, nakazuje utrzymanie otwartych terenów leśnych

i rolnych.

2. W ramach otwartych terenów rolnych, szczególnej ochronie podlegają obszary łąk i pastwisk.

§ 12

Do głównego systemu przyrodniczego rejonu i gminy, zalicza się tereny, dla których ustala się ograniczenia dotyczące lokalizacji nowej zabudowy. Tereny te oznaczone są na rysunku planu symbolami: RP, RZ, RL i RLd.

§ 13

Uwzględniając potrzeby ochrony zdrowia ludzi i środowiska przyrodniczego, funkcjonowania

terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz ustaleń zawartych w § 11 i § 12, określa się ogólne zakazy oraz zasady i nakazy dla wszystkich terenów objętych planem:

1. Zakazy obowiązują dla:

1) realizacji i użytkowania obiektów budowlanych i urządzeń, uciążliwych dla sąsiednich terenów,

2) realizacji i użytkowania obiektów budowlanych i urządzeń emitujących zanieczyszczenia w

ilościach przekraczających wartości dopuszczalne, określone w przepisach ochrony środowiska

(w tym dla zdrowia ludzi)

3) realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej ustalonej w art. 10 ust. 1

pkt. 1 ustawy o zagospodarowani przestrzennym,

4) gromadzenia odpadów z wyjątkiem odpadów wytworzonych w wyniku działalności

prowadzonej na własnym terenie, przeznaczonych do wykorzystania na tym terenie; z

zastrzeżeniem, że okres gromadzenia takich odpadów nie może być dłuższy niż wynika to

z obowiązujących przepisów szczególnych z zakresu gospodarki odpadami, w tym ustawy o

odpadach,

5) składowania odpadów, w tym niebezpiecznych dla środowiska,

6) prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej powodującej zanieczyszczenie wód

powierzchniowych i wgłębnych, w tym Głównych Zbiorników Wód Podziemnych,

7) nieuzasadnionej likwidacji wysokiego drzewostanu,

8) zabudowy dolin potoków i cieków wodnych, za wyjątkiem sieci i urządzeń związanych z

odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Lokalizacja oczyszczalni/ przepompowni ścieków

lub innych obiektów i urządzeń w podanych powyżej dolinach, wymaga uwzględnienia

przepisów z zakresu ochrony przeciwpowodziowej określonych w przepisach odrębnych.

2. Zasady i nakazy obowiązują:

1) dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery ustala się ograniczenie wznoszenia kotłowni oraz

innych źródeł energii cieplnej bazujących na nieekologicznych procesach spalania oraz

zaleca się stosowania czystych nośników energii dla celów grzewczych i przygotowania

posiłków, poprzez zastosowanie najnowocześniejszych dostępnych technologii i urządzeń.

2) realizacja zainwestowania terenów, wymaga zapewnienia osobom niepełnosprawnym

dostępności do następujących terenów i obiektów: komunikacja: ulice, parkingi, ścieżki ruchu

pieszego, związanych z obsługą ludności, rekreacyjno-wypoczynkowych,

3) w stosunku do cieków wodnych, ustala się nakaz ochrony brzegów cieków i wysokich brzegów

dolin tych cieków.

4) naruszenie w ramach realizacji inwestycji lub użytkowania terenów, linii brzegowej urządzeń

hydrotechnicznych, melioracji szczegółowej t.j. rowów otwartych i drenażu, wymaga

przebudowy urządzeń istniejących oraz budowy nowych. Działania związane z naprawą

względnie z budową nowych urządzeń melioracyjnych, należy wykonywać w uzgodnieniu z

administratorem tych urządzeń.

5) ustala się nakaz ograniczenia hałasu i wibracji do wartości dopuszczalnych na granicy danego

terenu, z uwzględnieniem przeznaczenia terenu sąsiedniego.

ROZDZIAŁ 4 Obszary i obiekty chronione jako dobra ponadlokalne w ramach ochrony

krajobrazu i wartości kulturowych

§ 14

1. Tereny ochrony krajobrazu:

tereny lasów i dolesień, oznaczone symbolami: -RL i RLd,

tereny upraw rolniczych, w tym łąki i pastwiska, oznaczone symbolami: RP i RZ

wody otwarte, cieki wodne, oznaczone symbolem: Wc.

2. Obiekty i zespoły na terenie sołectwa Zendek Północ podlegające ochronie wartości kulturowych

prawem miejscowym:

- ul. Strąków 8, dom ,

- ul. Strąków 10, dom,

- ul. Strąków naprzeciw posesji 9, krzyż.

W obrębie obszaru objętego planem nie wyznaczono stref ochrony konserwatorskiej.

§15

1. Ochrona terenów wymienionych w § 14 polega na zakazie ich likwidacji, lokalizacji obiektów

i urządzeń zmieniających ustalone w niniejszej uchwale funkcje podstawowe i dopuszczalne oraz naruszających skalę chronionego krajobrazu.

2. Dla ochrony wartości wynikających z jednorodnych cech architektonicznych wprowadza się nakaz budowy obiektów o podobnym charakterze oraz stosowanie wpisanych w krajobraz jednolitych przykryć dachowych.

3. W przypadku prowadzenia prac remontowych i adaptacyjnych, na obiektach objętych ochroną w

niniejszym planie, należy uzyskać opinię konserwatorską.

4. W przypadku koniecznych wyburzeń obiektów sprzed 1945 r, należy każdorazowo uzyskać

pozytywną opinię konserwatorską oraz wykonać dla nich konieczną dla celów archiwalnych

dokumentację konserwatorską.

5. W przypadku prowadzenia większych prac ziemnych (prace ziemne związane z realizacją sieci

wodociągowej i kanalizacyjnej, gazowniczej, ciepłowniczej, wykopy pod fundamenty dużych

budynków o charakterze usługowym jak supermarkety i hipermarkety, zakładów produkcyjnych

oraz prace związane z budową autostrad i dróg szybkiego ruchu) na obszarze objętym planem,

należy prowadzić obserwację połączoną z nadzorem archeologicznym.

6. Punkty widokowe, wyznaczono w miejscach gdzie szczególny nacisk należy położyć na ochronę

zachowanych dotychczas widoków. Wszelka nowo powstająca zabudowa kubaturowa widoczna

z tych punktów (także kształtowanie niskiej i wysokiej zieleni) powinna posiadać odpowiednią

skalę oraz gabaryty wymagane dla zachowania i kształtowania ekspozycji widokowej z

uwzględnieniem innych ustaleń uchwały.

ROZDZIAŁ 5 Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenów

§ 16

I - STREFA M i LM z wyłączeniem terenów grupy "0"- komunikacyjne:

Tereny od 1Mdo 17M -mieszkaniowo-usługowe i zagrodowe obsługiwane poprzez

istniejący układ drogowo-uliczny

1) Przeznaczenia podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) rekreacja indywidualna o charakterze letniskowym,

b) budynki gospodarcze i inwentarskie oraz garaże,

c) obiekty i nieuciążliwe urządzenia usługowe,

d) obiekty i sieci uzbrojenia terenu, miejsca postojowe,

e) zieleń i ogrody przydomowe,

f) dojazdy nie wydzielone.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, zabudowy

zagrodowej, rekreacji indywidualnej o charakterze letniskowym oraz gospodarczej z

dopuszczeniem przebudowy i uzupełnienia, rozbudowy oraz zmiany przeznaczenia budynków, z

wykluczeniem lokalizacji nowych hurtowni, usług produkcyjnych oraz warsztatów

powodujących zwiększenie ruchu samochodowego,

b) uzupełnienia w pierwszych i w drugich liniach ciągów zabudowy położonych wzdłuż

istniejących dróg/ulic, zabudowaniami o podobnym charakterze,

c) dla jednego obiektu (na nowej działce), powierzchnia zabudowana działki nie powinna

przekraczać 60% ogólnej pow. działki. W przypadku wymiany lub modernizacji istniejącej

zabudowy, uzupełniania istniejącego ciągu zabudowy, dopuszcza się przekroczenie wskaźnika

wielkości powierzchni zabudowy do 70% ogólnej pow. działki,

d) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych do 3,0 kondygnacji

nadziemnych, z poddaszami, do 11,0m, liczona od poziomu gruntu do kalenicy dachu.

(zabudowy o charakterze letniskowym do 2 do kondygnacji do 8,0 m liczona od poziomu

gruntu do kalenicy dachu) Przy przebudowie i nowych realizacjach, dopuszcza się realizację

dominant wysokościowych (np. wieżyczki) o wysokości nie przekraczającej jednej mieszkalnej

kondygnacji, licząc od kalenicy dachu,

e) preferowane formy dachów, symetryczne dwuspadowe z dopuszczeniem dachów naczółkowych

i czterospadowych o kącie nachylenia połaci głównych od 30° do 45°,

f) maksymalna wysokość budynków gospodarczych do 2,0 kondygnacji nadziemnych = 9,0 m,

łącznie z użytkowymi poddaszami, liczona od poziomu gruntu do kalenicy dachu. Preferowane

formy dachów symetryczne dwuspadowe z dopuszczeniem jednospadowych o kącie pochylenia

od 15° do 30° lub o formach zbliżonych do budynków mieszkalnych. Dla budynków

inwentarskich i składowych dopuszcza się zwiększenie wysokości do 15,0 m, liczonej od

poziomu gruntu do kalenicy dachu,

g) zalecana kolorystyka przykryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych: czerwona,

czerwono-brązowa lub brązowa, kolorystyka tynków: jasna, stonowana,

h) dla zabudowy usługowej, zapewnienie miejsc parkingowych w obrębie posiadanej działki

poza jezdniami dróg,

i) obsługa komunikacyjna i uzbrojenia terenów od strony istniejących dróg i dojazdów,

..j) dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy własności oraz 1,5m. od tej granicy pod

warunkiem nie ograniczania możliwości zabudowy i użytkowania działki sąsiedniej z

uwzględnieniem stanu istniejącego i projektowanego oraz w przypadku kiedy występuje

wspólnota interesów właścicieli nieruchomości dla łączenia różnego rodzaju zabudowy,

z uwzględnieniem zasad określonych w przepisach szczególnych.

k) minimalna odległość zabudowy liczona w stosunku do jezdni, jak określono w § 17,

l) dla terenów ogrodzonych zaleca się cofnięcie bram wjazdowych na odległość min.

4,0 m od ogrodzenia,

ł) w ramach przeznaczenia o którym mowa w pkt. 1 i 2, w obrębie terenów zabudowy

mieszkaniowej, dopuszcza się realizację usług wbudowanych lub odrębnych obiektów

usługowych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej

przy zachowaniu następujących wymogów:

- lokalizacja usług nie może powodować zmiany charakteru otoczenia i obniżenia jego estetyki

(szczególnie staranne rozwiązania architektoniczne w odniesieniu do obiektów usługowych,

gabarytem i formą nawiązujące do zabudowy mieszkaniowej jak określono w pkt. 2 i 3).

Jako nieuciążliwe uznaje się usługi lub obiekty produkcji rolniczej, których

niekorzystny wpływ na środowisko zamyka się wewnątrz obiektu oraz nie przekracza granicy

posiadanej przez inwestora działki,

- przeznaczenie min. 20 % ogólnej pow. działki pod zieleń urządzoną,

- zapewnienie miejsc postojowych w granicach działki,

- pozostałe ustalenia jak określono w pkt. 3 ppkt. c do f.

4) Zakazy:

1) zabudowy nowej działki powyżej 60 % ogólnej powierzchni,

2) użytkowania obiektów kubaturowych bez uprzedniego uzbrojenia terenu, szczególnie

w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

2. Tereny od 1 LM do 6 LM - zabudowa rekreacji indywidualnej o charakterze letniskowym

w zieleni

1) Przeznaczenia podstawowe:

a) zabudowa rekreacji indywidualnej o charakterze letniskowym w zieleni.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) obiekty i sieci uzbrojenia terenu,

b) dojazdy nie wydzielone.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) utrzymanie zabudowy rekreacji indywidualnej o charakterze letniskowym w zieleni leśnej

z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i uzupełnień tej zabudowy,

b) powierzchnia zabudowana obiektami kubaturowymi w obrębie poszczególnych działek,

nie powinna przekraczać 130m2,

c) w przypadku wymiany, przebudowy lub uzupełniania istniejącej zabudowy, dopuszcza się

przekroczenie wielkości powierzchni zabudowy do 10% w stosunku do ustalonej w ppkt.b),

d) maksymalna wysokość budynków o charakterze letniskowym do 2,0 kondygnacji

nadziemnych, do 8,0 m, łącznie z użytkowymi poddaszami, liczona od poziomu gruntu do

kalenicy dachu,

e) przy utrzymaniu, przebudowie i nowych realizacjach, dopuszcza się realizację wyłącznie

konstrukcji drewnianych lub drewnopodobnych z maksymalna ochroną podłoża leśnego

i z ograniczeniem likwidacji istniejącego drzewostanu o charakterze leśnym (za wyjątkiem

sytuacji szczególnych związanych z zabiegami pielęgnacyjnymi, w tym względami

bezpieczeństwa oraz produkcji),

f) formy dachów, symetryczne dwuspadowe z dopuszczeniem dachów czterospadowych o kącie

nachylenia połaci głównych od 30° do 45°,

g) kolorystyka przykryć dachowych budynków rekreacyjnych: czerwona, czerwono-

brązowa lub brązowa,

h) obsługa komunikacyjna i uzbrojenia terenów od strony istniejących dróg i dojazdów,

i) minimalna odległość zabudowy liczona w stosunku do jezdni, jak określono w § 17.

j) dla terenów ogrodzonych zaleca się cofnięcie bram wjazdowych na odległość min.

4,0 m od ogrodzenia.

4) Zakazy:

a) utrzymania i przebudowy istniejącej zabudowy lub realizacji uzupełniających, bez

zastosowanie wyłącznie konstrukcji drewnianych lub drewnopodobnych,

b) przekształceń istniejącej zabudowy i realizacji nowych obiektów o charakterze zabudowy

jednorodzinnej,

c) budowy dojazdów wewnętrznych i miejsc postojowych o nawierzchni utwardzonej w formie

asfaltu lub litego betonu.

d) użytkowania obiektów kubaturowych bez uzbrojenia terenu, szczególnie w zakresie gospodarki

wodno-ściekowej (w tym związanej z ochroną wód rzeki Brynicy),

e) realizacji ogrodzeń pełnych oraz przy zastosowaniu podmurówki.

II - tereny " OT" z wyłączeniem terenów grupy "0"- komunikacyjne:

Teren: 1 OT- obsługi technicznej

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) obiekty i urządzenia obsługi technicznej.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu.

b) dojazdy.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) obiekty obsługi technicznej związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

b) realizacja przy zachowaniu uwarunkowań ustalonych dla terenów RZ.

4) Zakazy:

a) naruszenia zasad ochrony przeciwpowodziowej.

III - STREFA "RP, RZ, RL i RLd" z wyłączeniem terenów grupy "0"- komunikacyjne:

1. od 1 RP do 7 RP

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny pól uprawnych.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu,

b) dojazdy nie wydzielone.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) utrzymanie zespołów pól uprawnych,

b) utrzymanie zespołów zieleni łąk i pastwisk pośród pół uprawnych,

c) utrzymanie istniejących cieków wodnych i wód otwartych,

d) realizacja ciągów i urządzeń uzbrojenia terenu w tym lokalizacja urządzeń do odprowadzania

i oczyszczania ścieków (przepompownie, oczyszczalnie) oraz związanych z energetyką

(stacje transformatorowe),

e) uwzględnienie zasad ochrony przeciwpowodziowej.

4) Zakazy:

a) zabudowy obiektami nie związanymi z produkcją rolniczą i obsługą infrastruktury

technicznej,

b) nieuzasadnionej likwidacji zadrzewień.

2. od 1 RZ do 18 RZ

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny łąk i pastwisk z zielenią niską i wysoką, wchodzące w skład głównego systemu

przyrodniczego gminy i rejonu.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu,

b) dojazdy nie wydzielone.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) utrzymanie zespołów zieleni łąk i pastwisk w dolinach potoków oraz w rejonie dopływów

6. tych potoków, jako elementu głównego systemu przyrodniczego gminy i rejonu,

b) utrzymanie istniejących wód otwartych potoków i cieków wodnych,

c) realizacja ciągów i urządzeń uzbrojenia terenu w tym lokalizacja urządzeń do

odprowadzania i oczyszczania ścieków (przepompownie, oczyszczalnie) oraz związanych

z energetyką (stacje transformatorowe),

d) uwzględnienie zasad ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowych, w tym miejsc

do czerpania wody.

4) Zakazy:

a) zabudowy obiektami nie związanymi z obsługą infrastruktury technicznej oraz prowadzenia

upraw i wykonywania robót lub czynności, niegodnie z aktualnie obowiązującymi

przepisami szczególnymi (w tym Prawo wodne),

b) nieuzasadnionej likwidacji zadrzewień,

c) grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości

mniejszej niż 1,5m. od linii brzegu, a także zakazanie lub uniemożliwienie przechodzenia

przez ten obszar.

3. od 1 RL do 24RL

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zieleni wysokiej o charakterze leśnym.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) leśne dojazdy nie wydzielone.,

b) otuliny cieków wodnych.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) utrzymanie przestrzeni zieleni wysokiej, w tym leśnej,

b) wykonywanie prac na terenie lasów zgodnie z aktualnie obowiązującymi ustawami

dotyczącymi ochrony przyrody i o lasach. Zaleca się stosowanie poza ustawowych form

ochrony przyrody jak:

- ochrona drzewostanów szczególnie cennych pod względem przyrodniczym,

- ochrona drzewostanów nasiennych wyłączonych i gospodarczych,

- ochrona drzewostanów zachowawczych,

- ochrona miejsc kultu religijnego o charakterze historycznym.

4) Zakazy:

a) likwidacji lub ograniczania terenów leśnych.

4. od 1 RLd do 3 RLd

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny dolesień.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) otuliny cieków wodnych.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu i zakazy:

a) jak dla terenów RL.

IV - W wody otwarte - rzeka, Wc - potoki i cieki wodne

1. od 1W do 4 W

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) wody otwarte - rzeka Brynica.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzeniami inżynierii wodnej, w tym obwałowania i pobór wody do celów

przeciwpożarowych.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) odpowiednie utrzymanie urządzenie koryta rzeki oraz jej brzegów, wraz

z bezpośrednim otoczeniem,

b) przy przekroczeniach rzeki drogami i ciągami pieszymi stosowanie mostów

i przepustów zapewniających przepływy wód burzowych,

c) uwzględnienie zasad ochrony przeciwpowodziowej zawartych w przepisach szczególnych oraz

zasad ochrony przeciwpożarowej, w tym miejsc czerpania wody.

4) Zakazy:

a) dewastacji, zmiany formy terenów przybrzeżnych,

b) odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowo-komunalnych i innych, w tym

zakazy związane z ochroną wód zbiornika wodnego "Kozłowa Góra".

2. Wc

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) potoki cieki wodne.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia inżynierii wodnej, w tym obwałowania.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) odpowiednie utrzymanie urządzenie koryt potoków i cieków wodnych oraz ich brzegów, wraz

z bezpośrednim otoczeniem,

b) przy przekroczeniach potoków i cieków drogami i ciągami pieszymi stosowanie mostów

i przepustów zapewniających przepływy wód burzowych ,

c) uwzględnienie zasad ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, w tym miejsc

czerpania wody.

4) Zakazy:

a) likwidacji potoków i ich dopływów oraz dewastacji terenów przybrzeżnych,

b) odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowo-komunalnych i innych, z uwzględnieniem

zakazów związanych z ochroną zbiornika wodnego "Kozłowa Góra".

§ 17

GRUPA "0" - KOMUNIKACJA

1. 1 Z1/2

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) droga zbiorcza

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) ciąg pieszy i rowerowy,

b) ciągi uzbrojenia terenu.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) szerokości w liniach rozgraniczających 12,0m, wg. przebiegu ustalonego na rysunku planu,

b) minimalne linie nowej zabudowy 10,0 m, licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni, z

dopuszczeniem sytuowania budynków w nawiązaniu do istniejących linii zabudowy.

4) Zakazy:

a) bezpośrednie włączenia w obrębie skrzyżowań z innymi drogami,

b) zmniejszenie istniejących oraz ustalonych dla nowej zabudowy linii zabudowy.

2. 1 L1/2

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) droga lokalna

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) ciąg pieszy i rowerowy,

b) ciągi uzbrojenia terenu.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) z uwagi na istniejące zainwestowanie, szerokość w liniach rozgraniczających 10,0m, wg.

przebiegu ustalonego na rysunku planu,

b) minimalne linie nowej zabudowy 10,0 m., licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni,

4) Zakazy:

a) bezpośrednie włączenia w obrębie skrzyżowań z innymi drogami,

b) zmniejszenie istniejących oraz ustalonych dla nowej zabudowy linii zabudowy.

3. od 1 D1/2 do 4 D1/2

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) drogi dojazdowe.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) ciąg pieszy i rowerowy,

b) ciągi uzbrojenia terenu.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) szerokości w liniach rozgraniczających dróg = 8,0m., wg. przebiegu ustalonego na rysunku

planu,

b) minimalne linie nowej zabudowy 6,0 m., licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni,

c) w przypadku braku odpowiedniej szerokości pasa drogowego, dopuszcza się funkcjonowanie

drogi o jednym pasie jezdni z zaleceniem wykonania zatok dla wyprzedzania lub omijania

pojazdów,

4) Zakazy:

a) bezpośrednie włączenia w obrębie skrzyżowań z innymi drogami,

b) zmniejszenie istniejących oraz ustalonych dla nowej zabudowy linii zabudowy.

4. od 1 Dw do 6 Dw

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) drogi dojazdowe wewnętrzne do zabudowań i użytków rolnych..

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) ciągi piesze i rowerowe, uzbrojenie terenu.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) utrzymanie i przebudowa istniejących dróg dojazdowych wewnętrznych jako ciągi pieszo

jezdne o szerokościach w liniach rozgraniczającymi 5,0m, wg. przebiegu ustalonego na

rysunku planu,

b) minimalne linie nowej zabudowy 8,0 m licząc od osi jezdni oraz nie mniej niż 5,0m, licząc

od linii rozgraniczającej.

4) Zakazy:

a) bezpośredniego włączenia w obrębie skrzyżowań z innymi drogami,

b) zmniejszenie istniejących oraz ustalonych dla nowej zabudowy linii zabudowy.

Ciągi piesze i rowerowe mieszczą się w liniach rozgraniczających dróg i są do uściślenia w

decyzjach o pozwoleniu na budowę.

ROZDZIAŁ 6 Zasady i warunki podziału terenów na działki

§ 18

1. Podziały terenów na różnego rodzaju działki budowlane mogą być dokonywane przy spełnieniu

następujących warunków:

1) jeżeli wydzielenie działek związane jest z nieruchomościami różnych właścicieli, wówczas

wydzielenie następuje na zgodny wniosek zainteresowanych właścicieli nieruchomości,

2) jeżeli wydzielenie działki i jej zabudowa, uwarunkowane są doprowadzeniem ulicy oraz

sieci infrastruktury technicznej, wydzielenie następuje przy uwzględnieniu tych warunków.

§ 19.

1. Dokonywanie podziałów, o których mowa w § 18, wymaga stosowania przepisów w zakresie

gospodarki nieruchomościami.

2. Podziały terenów oznaczonych symbolem M , w dostosowaniu do położenia w stosunku do

istniejących wymagających przebudowy i budowy ulic:

1) Minimalne wielkości działek dla zabudowy jednorodzinnej:

- 300 m2 dla zabudowy szeregowej i atrialnej,

- 500 m2 dla zabudowy bliźniaczej,

- 900 m2 dla zabudowy wolnostojącej.

Minimalne szerokości działek dla zabudowy bliźniaczej -15,0 m, a dla wolnostojącej -20,0 m.

Plan nie limituje powierzchni i szerokości działek dla zabudowy istniejącej oraz dla zabudowy

zagrodowej i rekreacji indywidualnej w zieleni. Dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych

istniejącymi podziałami terenu oraz zagospodarowaniem działki sąsiedniej (np. nakaz zabudowy

bliźniaczej w przypadku gdy sąsiednie działki zabudowane są budynkami wolnostojącymi) -

odstępstwo od podanych powyżej szerokości i powierzchni działek, pod warunkiem zachowania

zgodności z ustaleniami przepisów odrębnych.

Dla zabudowy usługowej w ramach powierzchni działek, powinny być zapewnione potrzeby

parkingowe.

ROZDZIAŁ 7 Zasady obsługi w zakresie uzbrojenia terenu

§ 20

1. Dla prawidłowego funkcjonowania obszaru, a szczególnie zachowania wymogów sanitarnych,

określa się strefę uzbrojenia terenu, która obejmuje wszystkie tereny położone w strefach: I, II, III , za wyjątkiem terenów leśnych i wysokich zadrzewień w dolinach potoków i cieków wodnych.

2. Ustala się, że w ramach strefy uzbrojenia terenu, tereny mieszkaniowo-usługowe i usługowe oraz zabudowy indywidualnej w lasach - obsługiwane będą infrastrukturą techniczną w zakresie:

1) zaopatrzenia w wodę z gminnych sieci wodociągowych poprzez ujęcie własne.

W bilansach zapotrzebowania na wodę oraz w realizacji sieci, należy uwzględnić potrzeby

ochrony przeciwpożarowej.

2) odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych, poprzez budowę systemu kolektorów

sanitarnych i odprowadzenie do oczyszczalni lub przepompowni ścieków. Dostosowanie

systemu lub rozwiązań alternatywnych do zlewni, które wyodrębniają się w poszczególnych

strefach.

3) kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki opadowe poprzez wydzieloną sieć kolektorów i rowów do odbiorników naturalnych jakie stanowią potoki i cieki wodne poprzez urządzenia oczyszczające lub seperatory zgodnie z przepisami odrębnymi.

4) zaopatrzenia w energię elektryczną poprzez istniejącą linię elektroenergetyczną 15 kV,20kV

oznaczoną na rysunku planu symbolem " EN" i stacje transformatorowe oznaczone symbolem Tr.

Sieć niskiego napięcia mieści się w liniach rozgraniczających wszystkich ulic ustalonych

w uchwale. W planie przewiduje się pełne wyposażenie terenu w energię elektryczną.

Przyjmuje się zasadę zaopatrzenia sołectwa poprzez modernizacje i rozbudowę istniejącego

systemu.

5) zaopatrzenia w gaz, poprzez dostarczenie gazu przewodowego do wszystkich mieszkań,

siecią gazową średniego ciśnienia, ułożoną w układzie pierścieniowym wzdłuż ulic i

dróg komunikacyjnych z podłączeniami domowymi poprzez reduktory zamieszczone

na elewacji budynków. Dopuszcza się zastosowanie innych systemów.

Gazyfikacja obszaru objętego planem wymaga spełnienia techniczno- ekonomicznych

warunków podłączenia oraz realizacji w oparciu o zgłoszone potrzeby potencjalnych odbiorców

gazu. Przy utrzymaniu i realizacji gazociągów oraz zabudowy, należy uwzględniać strefy i

odległości dla gazociągów i urządzeń gazowniczych, zgodnie przepisami szczególnymi w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

6) zaopatrzenia w ciepło, przy założeniu, że potrzeby cieplne istniejącego i projektowanego

budownictwa pokrywane będą z indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o

czyste nośniki energii. W planie zakłada się realizację uciepłownienia 50% budownictwa w

oparciu o gaz ziemny. Pozostałe budynki ogrzewane będą przy wykorzystaniu źródeł energii jak

olej opałowy, energia elektryczna, koks i węgiel - w kotłach spełniających aktualne normy

ekologiczne.

7) telekomunikacji. System obsługi telekomunikacji wymaga modernizacji dostosowanym do

aktualnych potrzeb . Zakłada się rozbudowę central telefonicznych na obszarze gminy oraz sieci

abonenckiej z dopuszczeniem różnych operatorów, ułożenie sieci telefonicznej na terenach

istniejącej i projektowanej zabudowy wraz z podłączeniami do budynków. Ustala się utrzymanie

istniejącej sieci telekomunikacyjnej, z możliwością przebudowy i przełożenia w uzgodnieniu na

etapie realizacji inwestycji z aktualnymi właścicielami i operatorami tych sieci.

§ 21

1. Podane w § 22 ust. 2 propozycje dotyczące uzbrojenie terenu, za wyjątkiem sieci i urządzeń

ustalonych w rysunku planu, określają wyłącznie zasady uzbrojenia terenu i jako takie nie

stanowią szczegółowego programu, w formie prawa miejscowego. Szczegółowe programy,

pozostają do ustalenia w projektach budowlanych i w decyzjach pozwolenia na budowę.

2. Na terenach przeznaczonych w planie do nowej zabudowy, dopuszcza się jako niezbędne

do czasu realizacji pełnego programu systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków,

stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych i urządzeń do ich biologicznego

oczyszczania. Dopuszcza się też realizację sprawnych oczyszczalni odprowadzających ścieki do

wód lub ziemi na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów odrębnych.

3. Na terenach objętym planem dopuszcza się zmiany przebiegu istniejących nie uwidocznionych

w rysunku planu przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz lokalizację nowych

związanych z obsługą zagospodarowania terenów (w tym stacje transformatorowe, przyłącza do

sieci), na wszystkich dopuszczonych dla przebiegu sieci i lokalizacji urządzeń uzbrojenia terenach,

przy zachowaniu warunków określonych w przepisach odrębnych.

4. Podane w ust. 4 ustalenia nie dotyczą linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia oraz

gazociągów wysokiego ciśnienia, których utrzymanie i realizacja związana jest ze strefami,

ograniczającymi sposób zagospodarowania terenów.

ROZDZIAŁ 8 Przepisy końcowe i przejściowe

§ 22

1. Zgodnie z art. 10 ust. 3. i art. 36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się stawkę

0 % służącą do naliczania jednorazowych opłat dotyczących nieruchomości oraz części

nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem z planu.

2. Stawka 0%, dotyczy wszystkich nieruchomości położonych w obrębie obszaru objętego planem.

§ 23

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 24

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 25

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Projekt planu wykonany został przez S.C. Pracownię Urbanistyczną "PLAN" i obejmuje:

USTALENIA PLANU -stanowiące treść uchwały Rady Gminy Ożarowice

RYSUNEK PLANU -stanowiący załącznik graficzny do uchwały Rady Gminy Ożarowice

Rysunki pomocnicze, które określają zasady uzbrojenia terenu

Projektant prowadzący sporządzanie planu:

mgr inż. Janusz Cubała - Izba Urbanistów pod Nr. KT -122.

+ podstawowy zespół projektowy:

mgr Jadwiga Kiełbińska-Cubała - Izba urbanistów KT -186

mgr inż. arch. Maria Hawro-Krajka - Izba urbanistów pod Nr KT- 024

mgr Barbara Gołąb - ochrona wartości kulturowych i krajobrazu

mgr inż. arch. Małgorzata Knebloch

mgr inż. Barbara Zemela - uprawnienia wod-kan. nr 261/77

proj. Elżbieta Sołtysik- elektroenergetyka

Joanna Rosłaniec-Bielec - opracowanie komputerowe

+ asystenci

Ze strony Urzędu Gminy w Ożarowicach przy sporządzaniu planu współdziałała

Pani Rozalia Farnicka

Ożarowice - czerwiec 2007r.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑06‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑06‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
05‑07‑2007 13:59:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie