Uchwała Nr XII/138/2007 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy


Uchwała Nr XII/ 138 /2007

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 28 grudnia 2007 roku

-------------------------------------------

w sprawie : przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ), w związku z § 69 Statutu Gminy Ożarowice zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 kwietnia 2003r w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Ożarowice z późn. zmianami -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

----------------

§ 1

Przyjąć plany pracy komisji stałych na rok 2008 stanowiących załączniki

do niniejszej uchwały :

- Komisji Rozwoju Gospodarczego

i Budżetu - załącznik nr 1,

- Komisji Rolnictwa, Gospodarki

Komunalnej i Ochrony Środowiska - załącznik nr 2,

- Komisji Kultury, Sportu, Oświaty

i Zdrowia - załącznik nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji Rady Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XII/ 138 /2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2007 roku

PLAN PRACY

KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO

I BUDŻETU NA ROK 2008

  1. Posiedzenie w celu opracowania planu pracy na rok 2008 oraz sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2007.

  1. Zapoznanie się członków Komisji z realizacją budżetu gminy za 2007 rok.

  1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy.

  1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie wydatkowania budżetu Gminy.

  1. Zapoznanie się członków Komisji z realizacją budżetu gminy za pierwsze półrocze 2008 roku.

  1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie określania zasad nabycia i zbycia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.

  1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów.

  1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych.

  1. Występowanie z projektami uchwał.

10. Wykonywanie innych prac zaproponowanych przez Radnych,

Radę Gminy i inne Komisje.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XII/ 138 //2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN PRACY

KOMISJI ROLNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ

I OCHRONY ŚRODOWISKA

NA ROK 2008

1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie kompetencji komisji.

2. Opiniowanie wniosków w sprawie kupna, sprzedaży i zamiany nieruchomości gruntowych.

3. Analiza postulatów sołtysów zgłaszanych do projektu budżetu, wybór po jednym zadaniu w każdym sołectwie w celu realizacji w 2008 roku.

4. Spotkanie komisji z Dyrektorem ZGK w Ożarowicach w sprawie gospodarki ściekowej.

5. Przegląd dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Ożarowice po okresie zimowym.

6. Spotkanie komisji z Zarządem Gminnej Spółki Wodnej w Ożarowicach.

7. Spotkanie komisji z Dyrektorem GTL S.A. w celu zapoznania się z prowadzoną gospodarką ściekową.

8. Wykonywanie prac przekazywanych przez Radę Gminy w celu wydania opinii w przedmiotowych sprawach.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XII/138/2007 Rady Gminy Ozarowice

z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN PRACY

KOMISJI KULTURY, SPORTU, OŚWIATY I ZDROWIA

NA 2008 ROK

1. Zapoznanie się ze stanem technicznym Przedszkola w Ożarowicach oraz warunkami pobytu i nauczania dzieci.

2. Działalność Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach oraz wykorzystanie tych placówek przez mieszkańców Gminy.

3. Potrzeby i warunki pracy klubów sportowych : "Tęcza" w Zendku i "Piast"

w Ożarowicach.

4. Opiniowanie w zakresie działania Komisji :

- projektu budżetu Gminy Ożarowice za 2009 rok,

- projektów uchwał.

5. Rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę Gminy w celu

wydawania opinii w przedmiotowych sprawach.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
08‑01‑2008 14:13:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie