Uchwała Nr XII/141/2007 w sprawie zmian w uchwale Nr III/32/2006 - przychody i wydatki GFOŚiGW na 2007 rok


Uchwała Nr XII/141/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Nr III/32/2006 Ożarowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 420 i 421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§1

Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr III/32/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w następujący sposób:

Zwiększyć stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 25 zł

Zwiększyć stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 25 zł

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publicznemu ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2008 09:22:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie