Uchwała Nr V/55/2007w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok


Uchwała Nr V/55/2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 15 marca 2007 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zmniejszyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

1

2

3

4

DOCHODY OGÓŁEM:

39.049

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

39.049

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych

39.049

WYDATKI OGÓŁEM:

39.049

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

39.049

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

39.049

- wydatki majątkowe

39.049

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z uchwaleniem budżetu państwa Minister Finansów pismem Nr ST3-4820-3/2007 poinformował, iż zmniejszeniu uległa planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007 rok.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑03‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑03‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
26‑03‑2007 15:24:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie