Uchwała Nr XI/120/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zamiane nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XI / 120 / 2007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 15 listopada 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 98 lit. "b" w związku z art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603
z późn. zm.) - po uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wobec niemożności racjonalnego zagospodarowania nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Pyrzowice, a stanowiących własność Gminy Ożarowice o łącznej powierzchni 1,3439 ha oznaczonych jako działki na k.m. 1

d. 4:

- nr 80/11 o powierzchni 0,3918 ha zapisana w księdze wieczystej nr 56685

- nr 80/14 o powierzchni 0,4188 ha zapisana w księdze wieczystej nr 28498

- nr 79/16 o powierzchni 0,2737 ha zapisana w księdze wieczystej nr 67159

- nr 79/14 o powierzchni 0,2596 ha zapisana w księdze wieczystej nr 67159

oraz przylegających do nich nieruchomości gruntowych:

· stanowiących własność Washington Opportunities Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Plac Dąbrowskiego Nr 1 00-057 Warszawa o łącznej powierzchni 1,0394 ha, a to:

- nr 80/4 o powierzchni 0,4973 ha zapisanej w księdze wieczystej nr 72199

- nr 79/18 o powierzchni 0,5421 ha zapisana w księdze wieczystej nr 72199

· stanowiących własność Małgorzaty Bąbik, a to:

- nr 80/8 o powierzchni 0,9062 zapisanej w KW 22105

wyrazić zgodę Wójtowi Gminy Ożarowice na dokonanie zamiany tych nieruchomości.

§ 2.

W przypadku zaistnienia konieczności dokonania dopłaty wynikającej z nierównej wartości zamienianych części nieruchomości wyrazić zgodę na dokonanie dopłaty

w wysokości nie przekraczającej kwoty 10,00 zł/m².

§ 3.

Zobowiązać Wójta Gminy dokonania wszelkich niezbędnych czynności w celu zamiany nieruchomości, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑11‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑11‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2007 09:29:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie